Công ty CP Phần mềm BRAVO tuyển dụng

 (129)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp và tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 05 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/02/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp và tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/02/18
Tuyển 05 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/02/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/01/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/01/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/01/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/01/18
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/01/18
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/12/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/12/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/12/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/12/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/12/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/12/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/11/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/11/17
Tuyển 05 nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/11/17
Tuyển nhân viên giải pháp - tư vấn ERP IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/11/17
Tuyển nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/11/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/10/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/10/17
Tuyển nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/10/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/09/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/09/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/09/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/09/17
Tuyên nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/09/17
Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Tuyển 11 nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Tuyển 03 nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/08/17
Tuyển nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Tuyển nhân viên kinh doanh IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Nhân viên kỹ thuật triển khai phần mềm kế toán IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Tuyển nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Nhân viên kinh doanh IT phần mềm Hà Nội 25/08/17
Tuyển nhân viên triển khai phần mềm IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Tuyển nhân viên kinh doanh IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Nhân viên kỹ thuật triển khai phần mềm kế toán IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Nhân viên kinh doanh IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Tuyên nhân viên kinh doanh IT phần mềm Hà Nội 25/07/17
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/06/17
Nhân viên kinh doanh Bán hàng Hà Nội 25/06/17
Nhân viên kỹ thuật triển khai IT phần mềm Hà Nội 25/04/17
Nhân viên bảo hành IT phần mềm Hà Nội 25/04/17
Lập trình viên phòng công nghệ IT phần mềm Hà Nội 25/04/17
Nhân viên Phát triển sản phẩm IT phần mềm Hà Nội 25/03/17
Nhân Viên Marketing - Đồ Hoạ Đa Phương Tiện Nghệ thuật- Điện ảnh Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Công Nghệ IT phần mềm Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Test IT phần mềm Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm IT phần mềm Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Bảo Hành Cơ khí- Chế tạo Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Marketing - Truyền Thông Báo chí-Truyền hình Hà Nội 12/06/15
Nhân Viên Kinh Doanh Bán hàng Hà Nội 12/06/15

Thông tin Công ty CP Phần mềm BRAVO

Tên công ty: Công ty CP Phần mềm BRAVO
Quy mô công ty:100-499
Loại hình cty:CỔ PHẦN
Điện thoại:024.37762472
Email:TuyendungHN@bravo.com.vn
Địa chỉ: Tầng 3 số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nọi
Website: www.bravo.com.vn
Giới thiệu:
Logo Công ty CP Phần mềm BRAVO
Ϲông ty Cổ phần Phần mềm BRAVO được thành lậρ ngày 18 tháng 10 năm 1999 (Tên tiếng ɑnh: BRAVO Software Joint Stock Comρany), là công ty chuyên sâu trong việc nghiên cứu, ρhát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống ρhần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doɑnh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doɑnh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội. (Ѕản xuất phần mềm phục vụ các doanh nghiệρ, các tổ chức kinh doanh-xã hội). Ѕản phẩm chính của BRAVO là “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”, “Ƥhần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ. ßRAVO là một trong những nhà cung cấρ phần mềm “Quản trị doanh nghiệp - Ƭài chính kế toán” có quy mô và uy tín củɑ Việt nam. Đồng thời, là công ty đầu tiên chuуên sâu vào lĩnh vực kế toán cho doɑnh nghiệp sản xuất, cũng như cung cấρ các giải pháp về hệ thống Quản trị - Ƭài chính - Kế toán và Quản lý nguồn lực doɑnh nghiệp (ERP). Thế mạnh của ßRAVO là hiểu biết chế độ kế toán Việt Ŋam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệρ Việt nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khɑi phần mềm”
Ngành nghề tuyển dụng: Bán hàng

Về tuyển dụng tại Công ty CP Phần mềm BRAVO

Danh sách việc làm tại Công ty CP Phần mềm BRAVO liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Công ty CP Phần mềm BRAVO tuyển dụng. Việc làm tại Công ty CP Phần mềm BRAVO. Công ty CP Phần mềm BRAVO tuyển dụng việc làm Bán hàng. Đăng tin tuyển dụng việc làm hoàn toàn miễn phí tại Công ty CP Phần mềm BRAVO. Cong ty CP Phan mem BRAVO tuyen dung. Viec lam tai Cong ty CP Phan mem BRAVO. Cong ty CP Phan mem BRAVO tuyen dung viec lam Ban hang. Dang tin tuyen dung viec lam hoan toan mien phi tai Cong ty CP Phan mem BRAVO.
Đăng ký tài khoản tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng việc làm miễn phí tại Công ty CP Phần mềm BRAVO