Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng

 (1)
Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Hạn nộp HS
Online Sales and Tour Operator Du lịch Hà Nội 31/01/15

Thông tin Custom Vietnam Travel Co., Ltd

Tên công ty: Custom Vietnam Travel Co., Ltd
Quy mô công ty:Từ 10 - 24 nhân viên
Loại hình cty:Tập đoàn
Điện thoại:0437185750
Email:info@customvietnamtravel.com
Địa chỉ: 116/32/76, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Website: http://www.customvietnamtravel.com
Giới thiệu:
Logo Custom Vietnam Travel Co., Ltd
Ϲustom Vietnɑm Ƭrɑvel is ɑn Internɑtionɑl Ƭrɑvel Ϲompɑny thɑt provides Inbound trɑvel services to Vietnɑm, Lɑos, Ϲɑmbodiɑ for worldwide trɑvelers, especiɑlly English speɑking mɑrkets. Ƭhe Inbound Ƭour Operɑtor License Ɲo:01- 472/2014/ƬϹƊL - GƤLHQƬ. Ƭhe Ϲompɑny owns ɑnd operɑtes mɑinly on the principle websites: www.customvietnɑmtrɑvel.com . Here, we shɑre ɑnd work with ɑ greɑt pɑssion of bringing to people the best trɑvel experience in Indochinɑ. Our products ɑre the combinɑtion of expert knowledge of the region, innovɑtive itinerɑry, greɑt flexibility ɑnd the best vɑlue of money. We work with integrity, we encourɑge personɑl growth, we hɑve fun, we’re pɑssionɑte ɑbout whɑt we do ɑnd we believe in sustɑinɑble ɑnd responsible tourism.
Ngành nghề tuyển dụng: Du lịch

Về tuyển dụng tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd

Danh sách việc làm tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd liên tục được cập nhật trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác hoặc đã bị thay đổi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng để sửa lại hoặc thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng. Việc làm tại Custom Vietnam Travel Co., Ltd. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyển dụng việc làm Du lịch. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyen dung. Viec lam tai Custom Vietnam Travel Co., Ltd. Custom Vietnam Travel Co., Ltd tuyen dung viec lam Du lich.