Thông tin ứng viên Nguyễn Huy Cường

Mã số: etn

Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Huy Cường
Ngày sinh: 03/02/1985
Giới tính: Nam
Trình độ học vấn
Trình độ học vấn:Đại học
Tốt nghiệp năm:2009
Ngành học:Kiến trúc công trình
Tốt nghiệp loại:Khá
Tối nghiệp tại trừờng: Đại học Kiến Trúc HUE/ HN
Ngoại ngữ: English - Tiếng Anh
Trình độ tin học: Level A
Bằng/chứng chỉ khác: Anh văn level B,Vray cơ bản và nâng cao,giỏi Revit architecture.
Số lượt xem: 387
Kinh nghiệm làm việc
Số năm kinh nghiệm: Trên 5 năm
Kinh nghiệm  3/2018 đến nay: làm việc tại công ty Studio Nao 3/2018 to present:Working at Studio Nao Quản lý dự án / Project management Công việc thực hiện/Task: Thay mặt chủ đầu tư/ On behalf of the investor: 1.Lập kế hoạch và phối hợp lập kế hoạch dự án đầu tư xây dựng để thực hiện công tác quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Planning and coordinating the planning of construction investment projects to manage the projects from the stage of investment preparation and investment till hang-over put into use. 2. Quản lý toàn bộ các công việc dự án tại giai đoạn Thi công xây dựng ( Thực hiện đầu tư ) thông qua các phòng ban chức năng và tư vấn QLXD: chọn thầu, quản lý thiết kế, quản lý xây dựng, pháp lý và hành chính dự án… Manage all project works at the stage of construction (investment implementation) through the functional departments and consultancy of construction management: selection of contractor, design management, construction management, legal Project management and administration ... 3. Kiểm soát thực hiện dự án giai đoạn thi công xây dựng đảm bảo mục tiêu và kế hoạch dự án. Control the implementation of the project in the construction phase to ensure the objectives and project plan Công việc chi tiết/Detail: Quản lý kế hoạch - tiến độ /Management plan - schedule - Phối hợp và lập kế hoạch tổng thể và mục tiêu hoạt động từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng đến giai đoạn thi công xây dựng của dự án; Coordination and overall planning and operational objectives from the stage of construction preparation to the construction phase of the project; - Phối hợp và lập, quản lý thực hiện kế hoạch Thiết kế - Cung ứng – Đấu thầu; Coordinate and make, manage the implementation of the design - Procurement - Bidding; - Quản lý đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch tổng thể được phê duyệt; quản lý thực hiện đảm bảo tiến độ từng gói thầu; Management to ensure the progress of project implementation according to the approved master plan; To manage and ensure the progress of each bidding package; Quản lý thực hiện Hợp đồng / Contract management - Tổ chức quản lý thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đơn vị tư vấn, và thông qua các đơn vị Tư vấn QLDA/QLXD theo dõi, đôn đốc, kiểm soát các Nhà thầu-Nhà cung cấp theo Hợp đồng đã ký Organize the management of the implementation of contracts signed with consultancy units, and through the units of the PMU / DM to monitor, urge and control the contractor-suppliers under the contract. sign - Giải quyết/ phối hợp giải quyết các vướng mắc với các Nhà thầu-Nhà cung cấp trong quá trình thực hiện HĐ Solving / coordinating solving problems with contractors - suppliers during the implementation of the contract Quản lý thiết kế / Design Management - Phối hợp với các bộ phận, chức năng liên quan để góp ý về giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn trước khi lựa chọn Nhà thầu-Nhà cung cấp; Coordinate with relevant sections and functions to comment on major design solutions and construction measures prior to selection of Contractor-Provider; - Quản lý, kiểm soát thông qua đơn vị Tư vấn QLDA/QLXD công tác triển khai thi công đáp ứng đúng theo thiết kế được duyệt, các thay đổi điều chỉnh Thiết kế Management, control through the PMU / CMU work to comply with the approved design, modifications adjustment Design - Điều phối công tác Thiết kế trong giai đoạn xây dựng. Coordination of design work during the construction phase Quản lý chất lượng, khối lượng / Quality, volume management - Quản lý và thông qua đơn vị Tư vấn QLDA/QLXD kiểm soát các Nhà thầu-Nhà cung cấp đảm bảo chất lượng công trình theo hợp đồng, yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, và các tiêu chuẩn khác được phê duyệt; Manage and approve the PMU / CMU to control the contractors and suppliers to ensure the quality of the works according to the contract, technical requirements, design, regulations and current standards of government and other approved standards - Quản lý Thực hiện và phối hợp các phòng ban liên quan trong việc tổ chức thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị vận hành; Manage the implementation and coordination of the relevant departments in the organization of the acceptance, handover of the works for use, handed over to the operating unit; - Quản lý đánh giá, xác nhận khối lượng thực hiện định kỳ của Nhà thầu-Nhà cung cấp theo hợp đồng; cũng như khối lượng quyết toán khi hoàn tất hợp đồng của các Nhà thầu-Nhà cung cấp, các đơn vị Tư vấn QLDA/QLXD; Manage the assessment, confirm the periodic performance of contractor-Supplier under contract; as well as the amount of finalization upon the completion of the contracts of the Contractors-Suppliers, the units of the PMU / CMU Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ Occupational safety and hygiene management, fire prevention - Quản lý thông qua đơn vị Tư vấn QLDA/QLXD kiểm soát các Nhà thầu đảm bảo HSE, theo hợp đồng, quy định pháp luật hiện hành Management through the PMU / CMU control contractors to ensure the HSE, under the contract, the current law Các dự án đã thực hiện/ Project worked on: • Toranomon Azabudai ,8.1ha – 65 Floors – Add : Greater Tokyo,Toranomon-Azabudai District • Madison Ho Tram hotel &villa Resort ,6ha – Add : Phuoc Thuan Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria Vung Tau Province  2016 đến 2/2018: Làm việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng INVICONS 2016 to 2/2018: Working at INVICONS Construction and Investment Consultant Joint Stock Company Giám đốc thiết kế / Design Director Công việc thực hiện/Tasks: - Quản lý đội ngũ thiết kế,trực tiếp tham gia các hồ sơ bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật liên quan Direct/manage project design team engaged in preparing related drawings and specification documents - Lập tiến độ chung của tất cả các dự án Establish the overall progress of all projects - Đưa ra định hướng thiết kế, thông số kỹ thuật, kết cấu, vật liệu, màu sắc, thiết bị và chi phí ước tính Give direction information regarding design,structural specifications,materials,color,equiptment,and estimated costs - Giám sát đội ngũ thiết kế(kiến trúc, kết cấu, HVAC, hệ thống Mep, hạ tầng, kỹ thuật xây dựng) để đảm bảo việc thiết kế được thực hiện một cách hiệu quả và có chất lượng tốt Supervise Design team (Architecture, Structural, HVAC, Mep, Infrastructure, Civil Engineering) to ensure the design done effectively and finish on good quality - Rà soát và giám sát việc thực hiện chuẩn bị các văn bản xin phép, đấu thầu, xây dựng và nghiệm thu công trình. Review and monitor preparation of contract documents for permitting, bidding, construction and acceptance of works - Quản lý thay đổi thiết kế để đảm bảo tác động tối thiểu đến tiến độ dự án và giảm thiểu tác động chi phí do sự thay đổi thiết kế. Manage the design change to ensure minimal impact to project schedule and minimize cost impacts as a result of such design change - Quản lý, phối hợp và kiểm soát các cuộc họp liên quan đến việc xây dựng/ thiết kế/ bản vẽ thi công để đảm bảo các yêu cầu thiết kế tổng thể được tích hợp vào dự án. Manage, co-ordinate and control all meetings in relation to the constrution/ design/ shopdrawings to ensure the overall design requirements are integrated into the Project. - Kiểm tra công trường định kỳ để giám sát việc tuân thủ hồ sơ thiết kế Conduct periodic on site observation of work constrution to monitor compliance with permitted drawings - Kiểm tra bản vẽ thi công của nhà thầu đệ trình và có ý kiến trình chủ đầu tư phê duyệt. Review shop drawings and submit owner to approval - Kiểm tra, thực hiện nghiên cứu báo cáo bảo trì, bảo hành công trình Review operating and maintenance manuals, studies and report Các dự án đã thực hiện/ Project worked on: • Sky 9 Apartment,20 Floors- Add: Phu Huu ward,9 District,HCMC • Truong Tho Apartment,15 Floors- Add: Truong Tho ward,Thu Duc district,HCMC • An Lac Apartment,20 Floors- Add: 629 Kinh Dương Vương,An Lac ward,Binh Tan district,HCMC • First Home An Giang social Housing Apartment 9 Floors- Add: long Xuyen city,An Giang Province • First Home Binh Duong,18 Floors- 13 Boulevard, Thuan An Ward,Binh Duong Province • Sky palace My Dinh apartment,24 Floor – Add: Nam tu Liem District,Ha Noi City • First Home Ha Long,20 Floor Apartment & house – Add: Bãi Cháy ward, Hạ Long city, Quảng Ninh Province
Các kỹ năng: Thành thạo:
-Revit architecture 2013
-Autodesk 3dsmax design 2013 + vray.
-Archicad 17
-AECOsim.Building.Designer
Công việc mong muốn
Vị trí mong muốn: Kiến trúc sư
Cấp bậc: Trưởng/Phó phòng
Ngành nghề: Kiến trúc- TK nội thất
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Mức lương mong muốn: 20- 30 triệu
Mục tiêu nghề nghiệp: Trong hơn 5 năm hoạt động trong công tác thiết kế khai triển và quản lí kiến trúc tôi tự tin về khả năng chuyên môn của mình.Tôi có kỹ năng thể hiện 3ds max và concept tốt,ngoài ra tôi có thể khai triển nhanh bản vẽ bằng revit và quản lý BIM

Tôi mong muốn được chuyển sang làm việc trong môi trường mới với vị trí quản lí thiết kế hoặc trưởng phó phòng với một chế độ đãi ngộ xứng đáng.
Chi tiết về kinh nghiệm và bản thân tôi sẽ trình bày rõ hơn khi phỏng vấn.
Mức lương yêu cầu:12.000.000 không bao gồm thuế và các khoản khác.
Vui lòng liên hệ : M :0935641234
E: ncharchitect@gmail.com
Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ: Nguyễn Huy Cường
Email: ncharchitect@gmail.com
Điện thoại: 0935641234

Ứng viên Kiến trúc- TK nội thất tại Hồ Chí Minh

Họ tên K.nghiệm Lương Vị trí mong muốn Địa điểm
Nguyễn Hoàng Anh 3 năm Thỏa thuận Nhân viên thiết kế Nội thất Hồ Chí Minh
Đỗ Thành Trung Chưa có KN 7- 10 triệu Nhân viên thiết kế kiến trúc Hồ Chí Minh
Nguyễn Huy Cường Trên 5 năm 20- 30 triệu Kiến trúc sư Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Hùng Ân 3 năm 7- 10 triệu nhân viên kỹ thuật Hồ Chí Minh
Phan Thị Thu Hà 3 năm 15- 20 triệu Thiết kế nội thất Hồ Chí Minh
Hoàng Phương Trên 5 năm 10- 15 triệu Nhân Viên Hồ Chí Minh
Nguyễn Trần Nhân Aí 4 năm 10- 15 triệu Nhân viên thiết kế Hồ Chí Minh
Lâm Huỳnh Khải Duy Trên 5 năm 5- 7 triệu Nhân viên thiết kế nội thất Hồ Chí Minh
Hoang Thi Thu Chưa có KN 1- 3 triệu Nhân viên văn phòng Hồ Chí Minh
Phạm Thanh Lâm Trên 5 năm Thỏa thuận cộng tác ngoài giờ Hồ Chí Minh
Kkkkkk 5 năm 10- 15 triệu Nhân viên thiết kế Hồ Chí Minh
Đoàn Chí Công Chưa có KN Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Công Thị Kiều Thơ Trên 5 năm 10- 15 triệu trưởng Hồ Chí Minh
Trần Thanh Bình Dưới 1 năm Thỏa thuận Thực tập sinh Hồ Chí Minh
Nguyễn Trường Thi Trên 5 năm 10- 15 triệu Nhân viên thiết kế kiến trúc Hồ Chí Minh
Nguyễn 3 năm Thỏa thuận Kiến trúc sư Hồ Chí Minh
Lê Kỳ Quan 3 năm 7- 10 triệu nhân viên Hồ Chí Minh
Dinh Thi Kim Chưa có KN Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Nguyen Vo Thai Ha 1 năm 7- 10 triệu Nv thiết kế NT-Giám sát thi công NT Hồ Chí Minh
Lê Hùng 3 năm 20- 30 triệu Kiến trúc sư Hồ Chí Minh

Về ứng viên Nguyễn Huy Cường

Thông tin về ứng viên Nguyễn Huy Cường đã được vieclam.tv kiểm duyệt. Trường hợp thông tin về Nguyễn Huy Cường không chính xác hoặc đã thay đổi, vui lòng báo cho vieclam.tv hoặc đăng nhập tài khoản ứng viên Nguyễn Huy Cường để thay đổi lại.
Từ khóa tìm kiếm
Thông tin đầy đủ của ứng viên Nguyễn Huy Cường: ngày sinh, email ncharchitect@gmail.com, điện thoại: 0935641234, lý lịch, cv, trường học... Nguyễn Huy Cường Kiến trúc- TK nội thất. Thong tin day du cua ung vien Nguyen Huy Cuong: ngay sinh, email ncharchitect@gmail.com, dien thoai: 0935641234, ly lich, cv, truong hoc... Nguyen Huy Cuong Kien truc- TK noi that.
Đăng thông tin ứng viên miễn phí