Trắc nghiệm sinh học 1- Test sinh học 1

Câu 1: Đột biến xôma là:
 •  A: Là loại đột biến phát sinh trong quá trình nguyên phân, phát sinh ở một mô nào đó trong cơ thể
 •  B: Là đột biến phát sinh trong quá trình nguyên phân, nó xảy ra ở một tế bào sinh dưỡng, rồi được nhân lên trong một mô.
 •  C: Là đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân, nó xảy ra ở một tế bào sinh dục nào đó, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử
 •  D: Là loại đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân, nó xảy ra ở bất kì tế bào nào trong cơ thể.
Câu 2: Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ứng như sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Bắt đầu tính từ vị trí củâ nuclêôtit cuối cùng của bộ ba kết thúc trở về trước nếu cặp nuclêôtit thứ 15 và 16 đảo vị trí cho nhau thì chuỗi pôlipeptit do gen đó mã hoá sẽ thay đổi như thế nào
 •  A: Isôlơxin và valin bị thay bởi 2 loại axit amin khác
 •  B: Chuỗi pôlipeptit bị chấm dứt sớm ngay sau axit amin isôlơxin do xuất hiện mã kết thúc mới do đột biến
 •  C: Chuỗi pôlipeptit mới có isoolơxin bị thay bởi 1 axit amin khác do thay mã bộ ba và trở thành axit amin cuối cùng trong chuỗi pôlipeptit
 •  D: Chuỗi pôlipêptit mới có valin mới bị thay bởi 1 axit amin khác do thay mã bộ ba.
Câu 3: Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ AAaa x Aa
 •  A: 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa
 •  B: 11AAaa : 1Aa
 •  C: 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa
 •  D: 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa
Câu 4: Đột biến cấu trúc NST khác đột biến gen ở điểm nào?
 •  A: Đột biến cấu trúc NST làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng còn đột biến gen thường có hại cho sinh vật
 •  B: Đột biến cấu trúc NST làm tăng hoặc giảm số lượng gen trong NST thì đột biến gen làm tăng hoặc giảm số lượng nuclêôtit trong ADN
 •  C: Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các gen trong NST thì đột biến gen làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các cặp nuclêôtit trong ADN
 •  D: Đột biến cấu trúc NST gây chết sinh vật còn đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến kiểu hình của sinh vật
Câu 5: Đột biến được định nghĩa như sau?
 •  A: Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
 •  B: Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của cơ thể
 •  C: Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của cơ thể
 •  D: Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen)
Câu 6: Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen đột biến có ribônuclêôtit loại guanin giảm 1, các loại còn lại không thay đổi so với trước đột biến. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra ở gen nói trên?
 •  A: Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G – X $
 •  B: Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A – T
 •  C: Mất 1 cặp nuclêôtit loại G – X
 •  D: Mất 1 cặp nuclêôtit loại A – T
Câu 7: Trong số các thể đột biến sau đây, thể không tìm thấy được ở động vật bậc cao là:
 •  A: Thể dị bội ba nhiễm
 •  B: Thể dị bội một nhiễm
 •  C: Thể đa bội
 •  D: Thể đột biến gen trội
Câu 8: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Số liên kết hiđrô của gen sau khi bị đột biến là:
 •  A: 3902
 •  B: 3898
 •  C: 3903
 •  D: 3897
Câu 9: Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 nhiễm sắc thể là:
 •  A: Đảo đoạn và mất đoạn nhiễm sắc thể
 •  B: Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể
 •  C: Đảo đoạn và lặp đoạn trên 1 nhiễm sắc thể
 •  D: Đảo đoạn và chuyển đoạn trên 1 nhiễm sắc thể
Câu 10: Trường hợp đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen?
 •  A: Đảo vị trí hai cặp nuclêôtit
 •  B: Thay 2 cặp G – X bằng 3 cặp A – T
 •  C: Thay 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác cùng loại
 •  D: Cả ba trường hợp trên

Trắc nghiệm Sinh học- Hóa học khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sinh học 1

Bài Trắc nghiệm sinh học 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sinh học 1- Test sinh học 1 . Bài thi Trắc nghiệm sinh học 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sinh học 1 online. Trac nghiem sinh hoc 1- Test sinh hoc 1 . Bai thi Trac nghiem sinh hoc 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sinh hoc 1 online.