Trắc nghiệm kiểm toán 9- Test kiểm toán 9

Câu 1: Phạm vi kiểm toán là gì?
 •  A: Sự giới hạn về không gian
 •  B: Sự giới hạn về thời gian
 •  C: Không gian và thời gian
 •  D: Không gian, thời gian của đối tượng kiểm toán
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo các yếu tố, bộ phận cấu thành các báo cáo tài chính, nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính:
 •  A: Kiểm toán vốn bằng tiền.
 •  B: Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính.
 •  C: Kiểm toán các khoản nợ phải thu
 •  D: Kiểm toán tiền công
Câu 3: Sự kiện kinh tế là gì?
 •  A: Là các sự phát sinh thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 •  B: Là sự phát sinh các hoạt động trong đơn vị
 •  C: Là các sự kiện phát sinh trong hoạt động của các đơn vị
 •  D: Là sự phát sinh trong hoạt động tài chính của đơn vị
Câu 4: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không thuộc hành vi gian lận:
 •  A: Giả mạo, sửa chữa, sử lý chứng từ theo ý muốn chủ quan
 •  B: Giấu giếm, xuyên tạc số liệu, tài liêu.
 •  C: Bỏ sót, ghi trùng
 •  D: Cố tình áp dụng sai các nguyên tắc ghi chép kế toán.
Câu 5: Nội dung phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không bao gồm nội dung nào trong các nội dung dưới đây:
 •  A: Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho các bộ phận
 •  B: Thu thập các thông tin có liên quan khác
 •  C: Đánh giá tính trọng yếu của từng bộ phận
 •  D: Xúc tiến ký hợp đồng kiểm toán.
Câu 6: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kế hoạch tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp:
 •  A: .Môi trường bản chất hoạt động kinh doanh
 •  B: Môi trường hệ thống thông tin, hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 •  C: Môi trường kiểm soát
 •  D: Tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ
Câu 7: So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp ?
 •  A: Chọn mẫu
 •  B: Tuân thủ
 •  C: Phân tích đánh giá dọc
 •  D: Phân tích đánh giá ngang
Câu 8: Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào?
 •  A: Tỷ suất đầu tư
 •  B: Tỷ suất tự tài trợ tổng quát
 •  C: Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 9: Việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở để:
 •  A: Lựa chọn các thủ pháp kiểm toán.
 •  B: Xác định khối lượng công việc kiểm toán
 •  C: Xác định thời gian và chi phí cần thiết co một cuộc kiểm toán
 •  D: Tất cả các câu trên.
Câu 10: Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thộc nội dung của kế hoạch kiểm toán:
 •  A: Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán
 •  B: Xác định quy trình kiểm toán
 •  C: Sưu tầm, lựa chọn, kiểm tra dữ liệu
 •  D: Dự kiến mức độ rủi ro đối với hệ thống kiểm soát nội bộ

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm kiểm toán 9

Bài Trắc nghiệm kiểm toán 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm kiểm toán 9- Test kiểm toán 9 . Bài thi Trắc nghiệm kiểm toán 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm kiểm toán 9 online. Trac nghiem kiem toan 9- Test kiem toan 9 . Bai thi Trac nghiem kiem toan 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem kiem toan 9 online.