Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3- Test thuế giá trị gia tăng 3

Câu 1: Từ 01/01/2009 trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được kh ấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá, dị ch vụ từ 20 triệu đồ ng trở lên:
 •  A: Bù trừ công nợ
 •  B: Bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dị ch vụ bán ra
 •  C: Thanh toán uỷ quy ền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng.
 •  D: Chứ ng từ n ộ p tiền mặt vào tài khoản bên bán.
Câu 2: Số thuế giá trị gia tăng ph ải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được xác định bằng (=)?
 •  A: Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được kh ấu trừ
 •  B: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra
 •  C: Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó
 •  D: Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
Câu 3: Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
 •  A: Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 •  B: Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 •  C: Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 •  D: Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 4: Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng nào dưới đây được coi là không hợp pháp:
 •  A: Mua, bán, sử dụng hoá đơn đã hết giá trị sử dụng.
 •  B: Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ s ở kinh doanh.
 •  C: Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan Thu ế ch ấp nhận cho sử d ụng
 •  D: Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.
Câu 5: Cơ sở kinh doanh nào được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
 •  A: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá tr ị gia tăng n ếu trong 1 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chư a đượ c kh ấu trừ h ết
 •  B: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá tr ị gia tăng n ếu trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào ch ưa được kh ấu trừ hết . S ố thuế đ ược hoàn là s ố thu ế đ ầu vào chư a đượ c khấ u trừ h ết của thời gian xin hoàn thuế.
 •  C: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá tr ị gia tăng n ếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào ch ưa được kh ấu trừ hết . S ố thuế đ ược hoàn là s ố thu ế đ ầu vào chư a đượ c khấ u trừ h ết của thời gian xin hoàn thuế.
 •  D: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế giá tr ị gia tăng n ếu trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào ch ưa được kh ấu trừ hết . S ố thuế đ ược hoàn là số thu ế đ ầu vào chư a được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
Câu 6: Đố i với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuấ t khẩu được xét hoàn thuế theo tháng:
 •  A: Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chư a đượ c khấu trừ t ừ 100 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 •  B: Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chư a đượ c khấu trừ t ừ 150 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 •  C: Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá tr ị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chư a đượ c khấu trừ t ừ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.
 •  D: Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chư a đượ c khấu trừ t ừ 300 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng
Câu 7: Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn Thuế giá trị gia tăng:
 •  A: Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế c ủa cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 •  B: Đối t ượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao
 •  C: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo
 •  D: Cả 3 trườ ng hợp trên
Câu 8: Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn Thuế giá trị gia tăng:
 •  A: Cơ sở kinh doanh nộp thu ế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 •  B: Đối t ượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao
 •  C: Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi s ở hữu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa
 •  D: Cả 3 trường hợp trên
Câu 9: Thời h ạn nộp hồ s ơ khai Thuế giá trị gia tăng đối với khai Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
 •  A: Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 •  B: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 •  C: Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 •  D: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Câu 10: Khai Thuế giá trị gia tăng là loại thuế khai theo tháng và các trường hợp:
 •  A: Khai thuế gí trị gia tăng theo từng lần phát sinh đ ối với Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên
 •  B: Khai Thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
 •  C: Khai quy ết toán năm đối với Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực ti ếp trên giá trị gia tăng.
 •  D: Tất cả các phương án trên.

Trắc nghiệm PHP khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3

Bài Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3- Test thuế giá trị gia tăng 3 . Bài thi Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng 3 online. Trac nghiem thue gia tri gia tang 3- Test thue gia tri gia tang 3 . Bai thi Trac nghiem thue gia tri gia tang 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem thue gia tri gia tang 3 online.