Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 3

Câu 1: Một số hình thái đặc biệt đƣợc tìm thấy ở khuẩn ti nấm mốc:
 •  A: vòi hút, thể stroma
 •  B: Sợi lòng thòng, thể đệm
 •  C: Bó sợi, hạch nấm.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Bào tử không có ở nấm mốc:
 •  A: BT túi
 •  B: BT bắn
 •  C: BT đảm
 •  D: BT noãn
Câu 3: Trong trường hợp bào tử đính đƣợc sinh ra từ tế bào sinh bào tử thì khoảng cách bào tử đƣợc sinh ra trước so với thể bình:
 •  A: Xa hơn
 •  B: Mọi khoảng cách đều như nhau
 •  C: Gần hơn
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Quá trình hình thành bào tử trực tiếp từ một tế bào riêng lẻ không thông qua tiếp hợp
 •  A: Sự sinh sản theo lối trực phân
 •  B: Nảy chồi
 •  C: Tạo bào tử túi
 •  D: sinh sản đơn tính
Câu 5: Lớp trong của thành tế bào nấm men cấu tạo từ:
 •  A: glucan
 •  B: manan protein
 •  C: .lipoprotein
 •  D: peptidoglucan
Câu 6: Thành tb nấm men có chức năng:
 •  A: duy trì hình thái và áp suất thẩm thấu của tb
 •  B: Tổng hợp ATP
 •  C: Thực hiện các phản ứng oxy hóa khử
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Kỹ thuật PCR đƣợc phát hiện vào năm:
 •  A: 1965
 •  B: 1975
 •  C: 1985
 •  D: 1995
Câu 8: Kỹ thuật PCR dùng để
 •  A: Cắt đoạn DNA mẫu
 •  B: Khuếch đại đoạn DNA mẫu
 •  C: Gây đột biến
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Thành phần dùng trong kỹ thuật:
 •  A: DNA mẫu chứa mảnh DNA cần khuếch đại
 •  B: Cặp mồi và DNA-polymerase
 •  C: Nucleotides và dung dịch đệm
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Một đoạn ADN đƣợc xử lý bằng kỹ thuật PCR qua 30 chu kỳ tạo ra
 •  A: 30 DNA
 •  B: 60 DNA
 •  C: 230 DNA
 •  D: 260 DNA

Trắc nghiệm Y tế-Y Dược khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3

Bài Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3- Test vi sinh : Nhóm Ecoli 3 . Bài thi Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm vi sinh : Nhóm Ecoli 3 online. Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 3- Test vi sinh : Nhom Ecoli 3 . Bai thi Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem vi sinh : Nhom Ecoli 3 online.