Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2- Test môi giới chứng khoán 2

Câu 1: Vào ngày 15/3, một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty ABC trên tài khoản bảo chứng với tổng số tiền thanh toán là 50.000.000 đồng. Cùng ngày 15/3, khách hàng trả cho môi g iới 40.000.000 đồng. Như vậy dư nợ là 10.000.000 đồng. Giá đóng cửa của cổ phiếu ABC trong ngày 15/3 là 52.000 đồng/cổ phiếu và trong ngày 16/3 là 48.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng vào các ngày 15, 16, 17/3 tương ứng là:
 •  A: 50, 52, 48 (triệu đồng)
 •  B: 52, 50, 48 (triệu đồng)
 •  C: 40, 42, 38 (triệu đồng
 •  D: 38, 40, 42 (triệu đồng)
Câu 2: 10/3, một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty XYZ trên tài khoản bảo chứng với tổng số tiền phải trả là 20 triệu đồng. Cùng ngày 10/3, khách hàng đã thanh toán cho môi giới là 15 triệu đồng. Như vậy khách hàng c̣òn nợ môi giới là 5 triệu đồng. Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ tương ứng trong các ngày 10/3, 11/3, 12/3, 13/3 là 21.000, 20.000, 19.000, 18.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng vào các ngày 10, 11, 12, 13 và 14 tháng 3 là
 •  A: 15, 16, 14, 13 (triệu đồng)
 •  B: 15, 16, 15, 14, 13 (triệu đồng)
 •  C: 16, 15, 14, 13 (triệu đồng)
 •  D: 16, 15, 15, 14, 13 (triệu đồng)
Câu 3: Ngày 12/3, một khách hàng A gửi cho môi giới 20 triệu đồng khi làm thủ tục mở tài khoản bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng thương mại. Sau đó khách hàng A mua 1000 cổ phiếu công ty ABC phải trả 30 triệu đồng. Cuối ngày 12/3, khách hàng A chuyển tiền 30 triệu đồng vào tài khoản của công ty môi giới để thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phiếu. Hỏi số dư có trên tài khoản của khách hàng và cuối ngày 12/3 là bao nhiêu?
 •  A: 30 triệu đồng
 •  B: 20 triệu đồng
 •  C: 10 triệu đồng
Câu 4: Ngày 11/4 một khách hàng gửi cho môi giới 20 triệu đồng khi làm thủ tục mở tài khoản bằng cách chuyển khoản qua tài khoản của môi giới mở tại ngân hàng thương mại. Ngày 11/4, khách hàng đặt lệnh mua 1000 cổ phiếu công ty ABC phải trả 40 triệu đồng. Cuối ngày 12/3, khách hàng chuyển 40 triệu đồng để thanh toán toàn bộ số tiền mua 1000 cổ phiếu ABC thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại. Dư có trên tài khoản của khách hàng và cuối ngày 11/4 là:
 •  A: 40 triệu đồng
 •  B: 30 triệu đồng
 •  C: 20 triệu đồng
Câu 5: Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ còn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hành của cổ phiếu giảm xuống còn 12.000$ và giả sử theo qui định pháp luật mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 25%, hỏi khách hàng cần phải có ít nhất bao nhiêu tiền trong tài khoản để đảm bảo mức ký quỹ duy trì? Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
 •  A: 3.000$
 •  B: 4.000$
 •  C: 2.000$
 •  D: 3.500$
Câu 6: Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ c̣òn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hanh của cổ phiếu giảm xuống c̣òn 12.000$ và giả sử theo qui định của công ty môi giới mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 40%. Tài khoản của khách hàng có đủ tiền để duy tr ì tài khoản k ý quỹ không ?
 •  A: Có
 •  B: Không
Câu 7: “Lệnh thị trường” là:
 •  A: . Là lệnh do khách hàng ghi rõ giá mua hay giá bán trên phiếu và môi giới chỉ được thực hiện lệnh theo giá ghi trên lệnh.
 •  B: Lệnh ra chỉ thị cho môi giới chấp nhận giá hiện hành trên thị trường hay là lệnh chấp nhận giá đặt mua và giá chào bán (giá yết).
Câu 8: Giả sử môi giới được hưởng hoa hồng do công ty trả do khách hàng mở 1 tài khoản mới là 2.000.000 đ/ một tài khoản mới và giả sử môi giới phải gọi 10 cú điện thoại mới có một khách hàng tiềm năng và cứ 10 cuộc gọi cho khách hàng tiềm năm mới có một khách hàng mới làm thủ tục mở tài khoản. Hỏi giá trị mỗi cuộc gọi là bao nhiêu? Hãy lựa chọn một trong các phương án sau:
 •  A: 1.500 đ
 •  B: 20.000 đ
 •  C: 25.000 đ
 •  D: 30.000 đ
Câu 9: Giả sử tỷ lệ k ý quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). Giá trị cổ phiếu MNF hiện hành trên thị trường là:
 •  A: 50 triệu đồng
 •  B: 30 triệu đồng
 •  C: 20 triệu đồng
Câu 10: Khách hàng mua cổ phiếu trên tài khoản bảo chứng với tổng giá trị là 16.000$ bằng cách vay 8.000$ từ công ty môi giới và trả 8.000$ c̣òn lại bằng tiền. Giả sử giá trị thị trường hiện hanh của cổ phiếu giảm xuống c̣òn 12.000$ và giả sử theo qui định của công ty môi giới mức duy trì ký quỹ bắt buộc là 40%. Trong trường hợp này môi giới được quyền “gọi ký quỹ” là:
 •  A: 1.000$
 •  B: 800$
 •  C: 600$
 •  D: 500$

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2- Test môi giới chứng khoán 2 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 2 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 2- Test moi gioi chung khoan 2 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 2 online.