Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13- Test về thị trường chứng khoán 13

Câu 1: TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi
 •  A: Khi chứng khoán không còn thuộc diện bị kiểm soát
 •  B: Khi chứng khoán bị rơi vào tình trạng bị kiểm soát
 •  C: Tách, gộp cổ phiếu của công ty niêm yết
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý:
 •  A: Việc phát hành chứng khoán
 •  B: Việc phát hành chứng khoán ra công chúng
 •  C: Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ
 •  D: Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ
Câu 3: Quy trình đăng ký làm thành viên của Sở GDCK I. Nộp hồ sơ đăng ký II. Kiểm tra hồ sơ III. Đóng quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên IV. Quyết định chấp nhận
 •  A: I, II, III, IV
 •  B: II, III, IV, I
 •  C: .III, II, I, IV
 •  D: IV, III, II, I
Câu 4: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:
 •  A: Nợ của công ty
 •  B: Tài sản của công ty
 •  C: Vốn cổ phần của công ty
 •  D: Cả b và c
Câu 5: Việc phát hành trái phiếu làm tăng:
 •  A: Nợ của doanh nghiệp
 •  B: Tài sản của doanh nghiệp
 •  C: Vốn cổ phần của doanh nghiệp
 •  D: Cả b và c
Câu 6: Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng, thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là
 •  A: 30%
 •  B: 20% hoặc 15%
 •  C: 20%
 •  D: 15%
Câu 7: Phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng để niêm yết phải theo các quy định dưới đây, ngoại trừ:
 •  A: Lần phát hành thêm cách lần phát hành trước ít nhất 1 năm
 •  B: Có kế hoạch và đăng ký trước với UBCK 3 tháng
 •  C: Giá trị cổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành
 •  D: Tất cả
Câu 8: Đại diện giao dịch tại TTGDCK
 •  A: Là người được thành viên của TTGDCK cử làm đại diện
 •  B: Là công ty chứng khoán được UBCK cấp giấy phép hoạt động
 •  C: Là công ty chứng khoán thành viên của TTGDCK
Câu 9: Mở tài khoản lưu ký CK I. Tài khoản CK giao dịch II. Tài khoản CK cầm cố III. Tài khoản CK chờ niêm yết, chờ rút IV. Tài khoản thanh toán bù trừ
 •  A: I, II
 •  B: I, II, III
 •  C: I, III, IV
 •  D: Tất cả
Câu 10: Bản cáo bạch là
 •  A: Một bản báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức phát hành
 •  B: Một văn bản chào bán chứng khoán ra công chúng
 •  C: Là một tài liệu trong hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán ra công chúng
 •  D: Cả b và c

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13- Test về thị trường chứng khoán 13 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 13 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 13- Test ve thi truong chung khoan 13 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 13 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 13 online.