Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5- Test về thị trường chứng khoán 5

Câu 1: Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:
 •  A: EPS tăng
 •  B: EPS không bị ảnh hưởng
 •  C: EPS giảm
 •  D: P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng
Câu 2: Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ:
 •  A: 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên
 •  B: 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên
 •  C: 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 12 tháng tiếp theo không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 3: Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải:
 •  A: Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đã đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 •  B: Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.
 •  C: Theo giá thị trường qua đấu giá.
 •  D: Theo giá ưu đãi do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định.
Câu 4: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
 •  A: Ngắn hạn.
 •  B: Trung hạn.
 •  C: Dài hạn.
 •  D: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Câu 5: Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty I. Những người nắm giữ trái phiếu II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu mới III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi
 •  A: I & II
 •  B: II & III
 •  C: Chỉ có I
 •  D: II, III &IV
Câu 6: Một Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm
 •  A: Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
 •  B: Không thay đổi gì
 •  C: Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
 •  D: Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
Câu 7: Một công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm
 •  A: Không thay đổi gì
 •  B: Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
 •  C: Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
 •  D: Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số gộp
Câu 8: Căn cứ vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm:
 •  A: Thị trường thứ 3 và thị trường OTC -
 •  B: Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
 •  C: Cả a & b đều đúng
 •  D: Cả a & b đều sai.
Câu 9: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là
 •  A: .Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.
 •  B: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi
 •  C: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.
 •  D: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi
Câu 10: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:
 •  A: 25% tổng số cổ phiếu
 •  B: 49% tổng số cổ phiếu
 •  C: 30% tổng số cổ phiếu
 •  D: 27% tổng số cổ phiếu

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5- Test về thị trường chứng khoán 5 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 5 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 5- Test ve thi truong chung khoan 5 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 5 online.