Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3- Test về luật chứng khoán 3

Câu 1: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi:
 •  A: Báo cáo bằng văn bản cho trung tâm giao dịch ck sau khi thực hiện giao dịch 10 ngày
 •  B: Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận tối thiểu 10 ngày trước ngày giao dịch
 •  C: Không cần báo cáo với trung tâm giao dịch ck
 •  D: 1. Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận trước 3 ngày giao dịch
Câu 2: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 •  A: Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn
 •  B: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức
 •  C: Phát hành thêm cổ phiếu thưởng
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 3: Nhà đầu tư được phép:
 •  A: Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong lần khớp lệnh
 •  B: Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch
 •  C: Không được đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch
Câu 4: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:
 •  A: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  B: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  C: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  D: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
Câu 5: Công ty ck được phép:
 •  A: Giao dịch cổ phiếu lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tại thị trường giao dịch CK
 •  B: Mua cp lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định
 •  C: Bán cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định
Câu 6: Theo quy định của pháp luật VN, các Cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau, ngoại trừ:
 •  A: Môi giới
 •  B: Quản lý quỹ đầu tư CK
 •  C: Tự doanh
 •  D: Bảo lãnh phát hành CK
Câu 7: Dưới đây là chức năng chính của Cty CK ngoại trừ:
 •  A: Là trung gian giữa người đầu tư và tổ chức niêm yết
 •  B: Thực hiện lệnh mua bán cho khách hàng
 •  C: Tư vấn đầu tư trực tiếp cho khách hàng khi họ có yêu cầu
 •  D: Cung cấp tín dụng cho khách hàng
Câu 8: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
 •  A: Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
 •  B: Trước các khoản sau thuế
 •  C: Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
 •  D: Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông
Câu 9: Tổ chức bảo lãnh phát hành ở VN chỉ được bảo lãnh cho 1 đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá:
 •  A: 20% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  B: 25% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  C: 30% vốn tự có của tổ chức phát hành
 •  D: 35% vốn tự có của tổ chức phát hành
Câu 10: Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau:
 •  A: Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm (ngày hoàn thành BCTC được tính từ ngày tổ chức kiểm toán chấp thuận ký báo cáo kiểm toán)
 •  B: Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính (thời hạn hoàn thành BCTC năm chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính)

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3- Test về luật chứng khoán 3 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 3 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 3- Test ve luat chung khoan 3 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 3 online.