Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2- Test về luật chứng khoán 2

Câu 1: So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về:
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành
 •  C: Tỷ lệ ra công chúng
 •  D: Cả a và b
Câu 2: Các tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại không:
 •  A: Không
 •  B: Có
Câu 3: Mức ký quỹ giao dịch bán ck theo quy định hiện hành:
 •  A: Đáp ứng tỷ lệ do chủ tịch UBCK quy định
 •  B: Có tối thiểu 70% ck đặt bán
 •  C: Có tối thiểu 50% ck đặt bán
 •  D: Có đủ số lượng ck đặt bán
Câu 4: Tổ chức, cá nhân nắm giữ hoặc cùng liên quan nắm giữ tới 5%, 10%, 15%, 20% vốn cổ phần của 1 tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi tăng , giảm các mức trên, nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt, vượt các mức nói trên, sẽ buộc phải:
 •  A: Bán ra trong 30 ngày
 •  B: Không được hưởng cổ tức, quyền kèm theo cho phần cổ phiếu buộc phải bán ra
 •  C: a và b
Câu 5: Công ty quản lý quỹ đầu tư được thực hiện, ngoại trừ trường hợp:
 •  A: Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư CK
 •  B: Dùng vốn và tài sản của quỹ để cho vay bảo lãnh các khoản vay
 •  C: Nhận thù lao từ các hoạt động giao dịch mua bán tài sản cho quỹ(ngoài phí và thưởng theo quy định)
 •  D: B và C
Câu 6: Nhà đầu tư được phép:
 •  A: ở mỗi cty ck 1 tài khoản
 •  B: Mb.Mở nhiều tài khoản tại 1 cty ck
 •  C: Mở 1 tài khoản tại 1 cty ck
Câu 7: Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:
 •  A: 1 tháng
 •  B: 2 tháng
 •  C: 3 tháng
 •  D: 4 tháng
Câu 8: Công ty CK và nhân viên Cty không được phép ngoại trừ:
 •  A: Làm trái lệnh giao dịch của nhà đầu tư
 •  B: Không cung cấp xác nhận kết quả giao dịch
 •  C: Đầu tư vào Cty CK khác
 •  D: Tách biệt hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty với hoạt động kinh doanh của Cty CK
Câu 9: Hình thức pháp lý của CTCK theo quy định của pháp luật VN là:
 •  A: Công ty TNHH và CTCP
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty liên danh
 •  D: a và c
Câu 10: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
 •  A: Là chủ nợ chung
 •  B: Mất toàn bộ số tiền đầu tư
 •  C: Là người cuối cùng được thanh toán
 •  D: Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2- Test về luật chứng khoán 2 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 2 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 2- Test ve luat chung khoan 2 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 2 online.