Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7- Test về thị trường chứng khoán 7

Câu 1: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là: a. Phát hành qua tổ chức trung gian; b. Phát hành để niêm yết; c. Có ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành; d. Có ít nhất 50 nhà đầu tư.
 •  A: .a, b và c
 •  B: b.a và c
 •  C: a, b và d
 •  D: b và d
Câu 2: Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:
 •  A: Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư
 •  B: Góp phần đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng khoán công bằng, công khai, hiệu quả
 •  C: Giảm thiểu rủi ro hệ thống
 •  D: a, b và c
Câu 3: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: I. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ III. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình. IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa
 •  A: I và II
 •  B: I, II và III
 •  C: I, II và IV
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Lệnh thị trường là lệnh:
 •  A: Mua, bán theo giá thị trường
 •  B: Lưu giữ ở sổ bệnh đến khi mua bán được mới thôi
 •  C: Lệnh đặt mua, bán chứng khoán ở một giá nhất định để thị trường chấp nhận
 •  D: Không có đáp án nào trên đúng.
Câu 5: Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty:
 •  A: Niêm yết lần đầu
 •  B: Niêm yết cửa sau
 •  C: Niêm yết bổ sung
 •  D: Niêm yết lại
Câu 6: Thị trường tài chính bao gồm:
 •  A: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 •  B: Thị trường hối đoái và thị trường vốn
 •  C: Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ
 •  D: Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm
Câu 7: Thị trường chứng khoán bao gồm
 •  A: Thị trường vốn và thị trường thuê mua
 •  B: Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
 •  C: Thị trường hối đoái và thị trường cho vay ngắn hạn
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 8: Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trên :
 •  A: Trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch).
 •  B: Trang thông tin điện tử của công ty đại chúng, trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) và 01 số báo phát hành toàn quốc.
 •  C: Trang thông tin điện tử của công ty đại chúng, trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) và 02 số báo phát hành toàn quốc.
 •  D: 1. Trang thông tin điện tử của công ty đại chúng, trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) và 03 số báo phát hành toàn quốc.
Câu 9: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 •  A: 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  B: 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  C: 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  D: 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
Câu 10: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính được hành nghề:
 •  A: Môi giới chứng khoán
 •  B: Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 •  C: Tự doanh chứng khoán
 •  D: Cả ba đáp án trên

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7- Test về thị trường chứng khoán 7 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 7 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 7- Test ve thi truong chung khoan 7 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 7 online.