Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3- Test về thị trường chứng khoán 3

Câu 1: Thị trường vốn là thị trường giao dịch
 •  A: Các công cụ tài chính ngắn hạn
 •  B: .Các công cụ tài chính trung và dài hạn
 •  C: Kỳ phiếu
 •  D: Tiền tệ
Câu 2: Thị trường chứng khoán là một bộ phận của
 •  A: Thị trường tín dụng
 •  B: Thị trường liên ngân hàng
 •  C: Thị trường vốn
 •  D: Thị trường mở
Câu 3: Thặng dư vốn phát sinh khi:
 •  A: Công ty làm ăn có lãi
 •  B: Chênh lệch giá khi phát hành cổ phiếu mới
 •  C: Tất cả các trường hợp trên.
Câu 4: Công ty cổ phần bắt buộc phải có:
 •  A: Cổ phiếu phổ thông
 •  B: Cổ phiếu ưu đãi
 •  C: Trái phiếu công ty
 •  D: Tất cả các loại chứng khoán trên
Câu 5: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:
 •  A: Có chứng chỉ được niêm yết trên thị trường chứng khoán
 •  B: Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
 •  C: Không mua lại chứng chỉ quỹ
 •  D: Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần
Câu 6: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Thời gian hoạt động có lãi
 •  C: Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 •  D: Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành
Câu 7: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:
 •  A: .Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
 •  B: Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.
 •  C: Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
 •  D: Không có câu nào đúng
Câu 8: Hãy xác định giá trị tài sản ròng của một quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần. Giả sử quỹ có các khoản mục như sau: Đơn vị tính: đồng 1. Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt: 1.500.000.000 2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá:3. Tổng nợ: 3.020.000.000
 •  A: 18.2 tỷ đồng - 18.2 ngàn đồng
 •  B: 18.0 tỷ đồng – 18.0 ngàn đồng
 •  C: 18.5 tỷ đồng – 18.5 ngàn đồng
 •  D: 16.5 tỷ đồng – 16.5 ngàn đồng
Câu 9: Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:
 •  A: Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
 •  B: Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và các tài sản chính
 •  C: Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch
Câu 10: Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
 •  A: Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịch CK / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng
 •  B: Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.
 •  C: Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
 •  D: b và c

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3- Test về thị trường chứng khoán 3 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 3 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 3- Test ve thi truong chung khoan 3 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 3 online.