Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2- Test về thị trường chứng khoán 2

Câu 1: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là
 •  A: Bảo lãnh tất cả hoặc không
 •  B: Bảo lãnh với cố gắng tối đa
 •  C: Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
 •  D: Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
Câu 2: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng
 •  A: Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
 •  B: Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc
 •  C: Đơn xin phép phát hành
 •  D: Bản cáo bạch
Câu 3: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là
 •  A: Thời gian, giá, số lượng
 •  B: Giá, thời gian, số lượng
 •  C: Số lượng, thời gian, giá
 •  D: Thời gian, số lượng, giá
Câu 4: Lệnh giới hạn là lệnh
 •  A: Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
 •  B: Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định -
 •  C: Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
 •  D: Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau
Câu 5: Lệnh dùng để bán được đưa ra
 •  A: Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
 •  B: Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
 •  C: Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
 •  D: Ngay tại giá trị trường hiện hành
Câu 6: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là
 •  A: Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
 •  B: 100.000 đồng
 •  C: 10.000 đồng
 •  D: 10.000 đồng
Câu 7: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:
 •  A: 1000 USD
 •  B: 1200 USD
 •  C: 1300 USD
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
 •  A: 100đ
 •  B: 200đ
 •  C: 300đ
 •  D: 500đ
Câu 9: Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
 •  A: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty
 •  B: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
 •  C: Tỷ số P/E
 •  D: Chỉ số giá của thị trường chứng khoán
Câu 10: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán
 •  A: Ngăn chặn sự thua lỗ
 •  B: Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
 •  C: Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán
 •  D: Hạn chế rủi ro

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2- Test về thị trường chứng khoán 2 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 2 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 2- Test ve thi truong chung khoan 2 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 2 online.