Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1

Câu 1: Doanh nghiệp được phép phát hành chứng khoán
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: Công ty TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán
 •  C: Công ty hợp doanh
 •  D: A và B đúng
Câu 2: Công ty cổ phần được quyền
 •  A: Phát hành chứng khoán ra công chúng
 •  B: Phát hành cổ phiếu phổ thông
 •  C: Lựa chọn phát hành và không phải phát hành CP...
Câu 3: Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có
 •  A: Tài sản đảm bảo
 •  B: Tổ chức bảo lảnh phát hành
 •  C: Đại diện người sở hữu trái phiếu
 •  D: b,c
Câu 4: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK, điều kiện niêm yết CP nào sau đây được giảm nhẹ
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Thời gian hoạt động có lãi
 •  C: Thời gian cam kết nắm giữ CP của thành viên hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
 •  D: Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành
Câu 5: Mức ký quỹ giao dịch bán chứng khoán theo quy định hiện hành
 •  A: Đáp ứng tỷ lệ do UBCK quy định
 •  B: Có đủ số lượng CK đặt bán
 •  C: Có tối thiểu 70% CK đặt bán
 •  D: Có tối thiểu 50% CK đặt bán
Câu 6: Nhà đầu tư được phép
 •  A: Tài sản đảm bảo
 •  B: Mở mỗi công ty 1 TK
 •  C: Mở một TK tại một công ty
 •  D: Mở nhiều TK tại một công ty
Câu 7: Nhà đầu tư được phép
 •  A: Đặt lệnh mua và bán 1 loại CP trong lần khớp lệnh
 •  B: Đặt lệnh mua và bán 1 loại CP trong ngày giao
 •  C: Không được đặt lệnh mua và bán 1 loại CP trong lần khớp lệnh
Câu 8: Tổ chức, cá nhân năm giữ hoặc cùng người liên quan nắm giữ tới 5%, 10%, 15%, 20% vốn CP của một tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch thì làm thay đổi tăng, giảm các mức trên, nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt, vượt các mức nói trên, sẽ buộc phải
 •  A: Bán ra trong vòng 3 ngày
 •  B: Không được hưởng cổ tức và quyền kềm theo cho phần CP buộc phải bán ra
 •  C: a và b
Câu 9: Người hành nghề kinh doanh CK không được phép thực hiện, ngoại trừ
 •  A: Làm giám đốc hoặc cổ đông sở hữu trên 5% CP có quyền biểu quyết của một tổ chức
 •  B: phát hành (ngoại trừ trường hợp làm đại diện cho cty CK tại các tổ chức phát hành mới vty CK tham gia hoặc góp vốn
 •  C: Mở TK giao dịch CK cho mình tại cty nơi làm việc
 •  D: Mở tài khoảng giao dịch tại các cty khác
Câu 10: Cty quản lý đầu tư được phép thực hiện, ngoại trừ trường hợp sau
 •  A: Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư CK
 •  B: Nhận thù lao từ các hoạt động giao dịch mua bán tài sản cho quỹ
 •  C: Dùng vốn và tài sản của quỹ để cho vay và bảo lãnh các khoản vay
 •  D: c và d

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1

Bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1 . Bài thi Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 1 online. Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 1- Test sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 1 . Bai thi Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 1 online.