Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4- Test về luật chứng khoán 4

Câu 1: Theo quy định hiện hành, 1 Cty Ck muốn thực hiện việc bảo lãnh phát hành ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện:1. Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành2. Có giấy phép hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành3. Có phương án chào bán CK ra công chúng khả thi4. Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hànhPhương án:
 •  A: 1 và 4
 •  B: 1 và 2
 •  C: 2 và 4
 •  D: 2, 3 và 4
Câu 2: Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK ở VN được phép lập:
 •  A: Chi nhánh tại VN
 •  B: Cty CK 100% vốn nước ngoài
 •  C: Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ
 •  D: Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ
Câu 3: Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng:
 •  A: 8% tổng tài sản
 •  B: Đúng 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
 •  C: Tối thiểu 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh
 •  D: Tối thiểu 5% trên tổng nợ điều chỉnh
Câu 4: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:
 •  A: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  B: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  C: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  D: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
Câu 5: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là:
 •  A: 25% tổng số cp
 •  B: 30% tổng số cp
 •  C: 27% tổng số cp
 •  D: 49% tổng số cp
Câu 6: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:
 •  A: Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên
 •  B: Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng trở lên
 •  C: Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 7: Sau khi có quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký phát hành, tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vòng:
 •  A: 15 ngày
 •  B: 30 ngày
 •  C: 45 ngày
 •  D: 60 ngày
Câu 8: Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK:
 •  A: CP doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
 •  B: CK của các tổ chức tín dụng
 •  C: Chứng chỉ quỹ đầu tư
 •  D: Cả a và b
Câu 9: Theo quy định tại Nghị định 144/CP, phát hành CK ra công chúng là việc chào bán 1 đợt CK có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho:
 •  A: Ít nhất 50 nhà đầu tư
 •  B: Ít nhất 100 NĐT
 •  C: Ít nhất 50 NĐT ngoài tổ chức phát hành
 •  D: Ít nhất 100 NĐT ngoài tổ chức phát hành
Câu 10: Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK:
 •  A: Quỹ đầu tư CK
 •  B: Ngân hàng giám sát
 •  C: Công ty quản lý quỹ

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4- Test về luật chứng khoán 4 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 4 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 4- Test ve luat chung khoan 4 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 4 online.