Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 2- Câu hỏi Test thiết kế web 2

Câu 1: Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?
Câu 2: Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?
 •  A:
 •  C:
 •  B:
 •  D:
 • Câu 3: Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
  •  A:
  •  B:
 •  C: .
 •  D:
 • Câu 4: Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số
  •  A:
   •  B:
   •  C:
    1.  D:
  Câu 5: Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bởi dấu chấm?
  •  A:
  •  B:
   •  C:
    1.  D:
  Câu 6: Tag nào tạo ra 1 checkbox?
  •  A:
  •  B:
  •  C:
  •  D:
  Câu 7: Tag nào tạo ra 1 text input field?
  •  A:
  •  B:
  •  C:
  •  D:
  Câu 8: Tag nào tạo ra 1 drop-down list?
  •  A:  B:
  •  C:
  •  D:
  Câu 9: Thẻ
  •  A: Dùng để chèn ảnh
  •  B: Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
  •  C: Tất cả dạng trên
  •  D: Không có ý nào ở trên.
  Câu 10: Tag nào tạo ra 1 text area?
  •  A:
  •  B: