Trắc nghiệm phần mềm 4- Test phần mềm 4

Câu 1: Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm
 •  A: Định giá và tổng hợp
 •  B: Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề
 •  C: Lập kế hoạch và lịch biểu
 •  D: Đặc tả và xem xét
Câu 2: Đích của kỹ thuật đặc tả ứng dụng thuận tiện (FAST - facilitated application specification techniques) là nhờ người phát triển và khách hàng
 •  A: Xây dựng một nguyên mẫu nhanh chóng
 •  B: Học công việc lẫn nhau
 •  C: Làm việc với nhau để phát triển một tập những yêu cầu ban đầu
 •  D: Làm việc với nhau để phát triển những đặc tả phần mềm kỹ thuật
Câu 3: Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques)
 •  A: Kỹ sư phần cứng và phần mềm
 •  B: Đại diện nhà sản xuất
 •  C: Đại diện thị trường
 •  D: Nhân viên tài chánh cao cấp
Câu 4: Những yêu cầu nào được quan tâm suốt QFD (quality function deployment)
 •  A: exciting requirements
 •  B: expected requirement
 •  C: normal requirements
 •  D: technology requirements
Câu 5: Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định
 •  A: Chi phí của hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án
 •  B: Chi phí quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
 •  C: Độ ưu tiên quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
 •  D: Kích thước của bản ý kiến khách hàng
Câu 6: Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn
 •  A: Accuracy
 •  B: Complexity
 •  C: Efficiency
 •  D: Quality
Câu 7: Mô hình thiết kế không quan tâm tới
 •  A: .Kiến trúc
 •  B: Phạm vi dự án
 •  C: Giao diện
 •  D: Dữ liệu
Câu 8: Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi
 •  A: Mục cấu hình phần mềm
 •  B: Đối tượng dữ liệu phần mềm
 •  C: Biểu đồ phần mềm
 •  D: Hệ thống ký hiệu phần mềm
Câu 9: Biểu đồ dòng điều khiển
 •  A: Cần thiết để mô hình những hệ thống hướng sự kiện
 •  B: Được đòi hỏi cho tất cả hệ thống
 •  C: Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu
 •  D: Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu
Câu 10: Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra
 •  A: Tự điển dữ liệu
 •  B: Biểu đồ dòng dữ liệu
 •  C: Biểu đồ quan hệ thực thể
 •  D: Biểu đồ dịch chuyển trạng thái

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 4

Bài Trắc nghiệm phần mềm 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 4- Test phần mềm 4 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 4 online. Trac nghiem phan mem 4- Test phan mem 4 . Bai thi Trac nghiem phan mem 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 4 online.