Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 3- Câu hỏi Test thiết kế web 3

Câu 1: CSS là viết tắt của?
  •  A: Creative Style Sheets
  •  B: Computer Style Sheets
  •  C: Cascading Style Sheets
  •  D: Colorful Style Sheets
Câu 2: Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?
  •  A: