Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16- Test nghiệp vụ ngân hàng 16

Câu 1: Có những nhân tố nào tác động đến tính thanh khoản của NHTM?
 •  A: Môi trường hoạt động kinh doanh, chính sách tiền tệ của NHNN.
 •  B: Chiến lược quản lý thanh khoản của NHTM.
 •  C: Cả A và B
 •  D: Cả A, B, và sự phát triển của thị trường tiền tệ, các nhân tố khác.
Câu 2: Việc xem xét cho vay nếu quá chú trọng và lệ thuộc vào tài sản thế chấp hoặc cầm cố có thể đưa đến ảnh hưởng tiêu cực gì trong hoạt động tín dụng của ngân hàng?
 •  A: Chẳng có ảnh hưởng tiêu cực gì cả vì đã có tài sản thế chấp và cầm cố làm đảm bảo nợ vay.
 •  B: Tâm lý ỷ lại trong khi xem xét cho vay và theo dõi thu hồi nợ
 •  C: Tốn kém chi phí bảo quản tài sản thế chấp hoặc cầm cố
 •  D: Tốn kém chi phí thanh lý tài sản thế chấp hoặc cầm cố.
Câu 3: Khi phân tích tín dụng, bạn cần sử dụng những thông tin nào?
 •  A: Thông tin thu thập từ hồ sơ vay của khách hàng
 •  B: Thông tin qua phỏng vấn khách hàng
 •  C: tin từ cả ba nguồn trên
 •  D: Thông tin từ nguồn khác
Câu 4: Để đánh giá khả năng trả nợ và lãi của khách hàng, nên sử dụng tỷ số nào?
 •  A: Tỷ số thanh khoản, tỷ số nợ và tỷ số trang trải lãi vay
 •  B: Tỷ số nợ và tỷ số trang trải lãi vay
 •  C: Tỷ số nợ và tỷ số thanh khoản
 •  D: Tỷ số thanh khoản và tỷ số trang trải lãi vay
Câu 5: Phân tích phương án sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng?
 •  A: Quan trọng vì nó gián tiếp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng
 •  B: Không quan trọng vì nó gián tiếp chứ không phải trực tiếp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.
 •  C: Quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng
 •  D: Không quan trọng vì nó chỉ bổ sung cho những hạn chế của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp để góp phần đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.
Câu 6: Khi thực hiện phân tích một phương án sản xuất kinh doanh cần tập trung vào những nội dung chính nào?
 •  A: Phân tích tình hình thị trường và dự báo doanh thu
 •  B: Dự báo các khoản mục chi phí
 •  C: Dự báo luồng tiền và khả năng trả nợ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây về bao thanh toán truy đòi là đúng?
 •  A: Bao thanh toán miễn truy đòi chính là chính là bao thanh toán truy đòi miễn đòi lại nợ gốc
 •  B: Bao thanh toán truy đòi là bao thanh toán trong đó đơn vị bao thanh toán có quyền đòi nợ nhà xuất khẩu nếu nhà nhập khẩu không thanh toán được khoản phải thu khi đến hạn
 •  C: Bao thanh toán truy đòi là bao thanh toán trong đó đơn vị bao thanh toán có quyền đòi nợ đơn vị bao thanh toán bên phái nhà nhập khẩu nếu nhà nhập khẩu không thanh toán được khoản phải thu khi đến hạn
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai
Câu 8: Để được ngân hàng bảo lãnh, khách hàng phải thoả mãn những điều kiện như thế nào so với điều kiện vay vốn?
 •  A: Tương tự như điều kiện vay vốn
 •  B: Khó khăn hơn điều kiện vay vốn
 •  C: Dễ dàng hơn điều kiện vay vốn
 •  D: Hoàn toàn khác điều kiện vay vốn
Câu 9: Thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit card) khác nhau cơ bản ở nội dung nào?
 •  A: Thẻ tín dụng do tổ chức tín dụng phát hành, thẻ ghi nợ do ngân hàng phát hành.
 •  B: Thẻ tín dụng dùng để cấp tín dụng, thẻ ghi nợ dùng để thanh toán nợ
 •  C: Thẻ tín dụng không đòi hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng, thẻ ghi nợ đời hỏi khách hàng phải có tiền trên tài khoản mới được sử dụng
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai
Câu 10: Trong số các phương tiện thanh toán quốc tế loại phương tiện nào được sử dụng phổ biến nhất? Tại sao?
 •  A: Hối phiếu, vì nó được đảm bảo chi trả
 •  B: Lệnh phiếu, vì nó phù hợp với nhiều phương thức thanh toán
 •  C: Ngân phiếu, vì nó gần giống như tiền
 •  D: Hối phiếu, vì nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại phương thức thanh toán quốc tế.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16- Test nghiệp vụ ngân hàng 16 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 16 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 16- Test nghiep vu ngan hang 16 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 16 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 16 online.