Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25- Test nghiệp vụ ngân hàng 25

Câu 1: Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:
 •  A: Dòng tiền của dự án tăng
 •  B: Dòng tiền của dự án giảm
 •  C: Dòng tiền của dự án không thay đổi
 •  D: Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi
Câu 2: Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa:
 •  A: Khấu hao và lợi nhuận
 •  B: Khấu hao và lợi nhuận sau thuế
 •  C: Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền nhưng bao gồm trả nợ gốc và lãi ngân hàng
 •  D: Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền
Câu 3: Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi
 •  A: Dự án có tỉ suất sinh lời cao
 •  B: Dự án có NPV dương
 •  C: Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay
 •  D: Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của ngành
Câu 4: Tỷ lệ chiết khấu là:
 •  A: Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0
 •  B: Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát
 •  C: Lãi suất cho vay
 •  D: Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án
Câu 5: Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất
 •  A: Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc
 •  B: Trái phiếu kho bạc dài hạn
 •  C: Cổ phần ưu đãi
 •  D: Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn
Câu 6: Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu
 •  A: Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn
 •  B: Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên
 •  C: Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác
 •  D: Sản lượng toàn cầu giảm
Câu 7: Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì
 •  A: Lạm phát
 •  B: Thâm hụt cán cân vãng lai
 •  C: Việc thanh toán cổ tức
 •  D: Khấu hao
Câu 8: Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:
 •  A: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm
 •  B: Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm.
 •  C: Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.
 •  D: Không có câu trả lời nào ở trên là đúng
Câu 9: Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:
 •  A: Bổ sung vốn lưu động
 •  B: Bổ sung vốn cố định
 •  C: Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh
 •  D: Kinh doanh bất động sản
Câu 10: Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:
 •  A: Vốn vay ngân hàng khác
 •  B: Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận
 •  C: Doanh thu bán hàng.
 •  D: Không đáp án nào đúng

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25- Test nghiệp vụ ngân hàng 25 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 25 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 25- Test nghiep vu ngan hang 25 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 25 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 25 online.