Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17- Test nghiệp vụ ngân hàng 17

Câu 1: Với hai loại: hối phiếu thương mại và hối phiếu ngân hàng thì phát biểu nào dưới đây là phát biểu chính xác về hai loại hối phiếu này?
 •  A: Hối phiếu ngân hàng là hối phiếu do ngân hàng ký phát, hối phiếu thương mại là hối phiếu do các nhà xuất, nhập khẩu ký phát.
 •  B: Hối phiếu ngân hàng là hối phiếu do ngân hàng trả tiền, , hối phiếu thương mại là hối phiếu do nhà nhập khẩu trả tiền
 •  C: Hối phiếu ngân hàng là hối phiếu do ngân hàng ký phát, hối phiếu thương mại là hối phiếu do các tổ chức thương mại ký phát.
 •  D: Hối phiếu ngân hàng là hối phiếu do ngân hàng ký phát, hối phiếu thương mại là hối phiếu do nhà nhập khẩu ký phát.
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu đúng về phân loại hối phiếu thương mại?
 •  A: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu trả ngay và hối phiếu có kỳ hạn
 •  B: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu và hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ.
 •  C: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu hối phiếu đích danh và hối phiếu trả theo lệnh
 •  D: Tất cả các phát biểu trên đều đúng
Câu 3: Chấp nhận hối phiếu là gì ?
 •  A: Là cam kết của người trả tiền sẽ thanh toán khi hối phiếu hết hạn
 •  B: Là cam kết của người trả tiền sẽ thanh toán khi hối phiếu đến hạn
 •  C: Là cam kết của người ký phát sẽ thanh toán khi hối phiếu đến hạn
 •  D: Là cam kết của người ký phát sẽ thanh toán khi hối phiếu hết hạn
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu đúng về ký hậu hối phiếu ?
 •  A: Ký hậu hối phiếu là ký sau khi tờ hối phiếu đã được chuyển nhượng quyền thụ hưởng cho người được chuyển nhượng.
 •  B: Ký hậu hối phiếu là ký tối hậu thư yêu cầu người trả tiền phải thanh toán ngay hối phiếu.
 •  C: Ký hậu hối phiếu là ký vào mặt sau của tờ hối phiếu nhằm mục đích chuyển nhượng quyền thụ hưởng cho người được chuyển nhượng.
 •  D: Không có phát biểu nào đúng cả
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là chính xác về lợi thế của phương thức thanh toán chuyển tiền?
 •  A: Phương thức chuyển tiền trả sau có lợi cho đơn vị nhập khẩu hơn là đơn vị xuất khẩu.
 •  B: Phương thức chuyển tiền trả sau có lợi cho đơn vị xuất khẩu hơn là đơn vị nhập khẩu.
 •  C: Phương thức chuyển tiền trả trước có lợi cho đơn vị nhập khẩu hơn là đơn vị xuất khẩu.
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là chính xác về đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu trơn ?
 •  A: Với phương thức thanh toán nhờ thu trơn, đơn vị xuất khẩu có thể nhận được tiền mà chưa giao hàng cho đơn vị nhập khẩu.
 •  B: Với phương thức thanh toán nhờ thu trơn, đơn vị nhập khẩu có thể nhận hàng mà chưa trả tiền đơn vị xuất khẩu.
 •  C: Với phương thức thanh toán nhờ thu trơn, đơn vị nhập khẩu phải trả tiền mới nhận được hàng của đơn vị xuất khẩu.
 •  D: Với phương thức thanh toán nhờ thu trơn, đơn vị xuất khẩu phải nhận được tiền mới giao hàng cho đơn vị xuất khẩu.
Câu 7: Tại sao ngân hàng thương mại cần phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bên cạnh nghiệp vụ tín dụng và thanh toán truyền thống?
 •  A: Vì kinh doanh ngoại tệ ít rủi ro hơn
 •  B: Vì kinh doanh ngoại tệ tạo ra nhiều lợi nhuận
 •  C: Vì kinh doanh ngoại tệ tạo cho ngân hàng đa dạng hoá nguồn thu và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh có liên quan đến ngoại tệ
 •  D: Tất cả các trả lời trên đều đúng
Câu 8: Ngân hàng thương mại có thể thực hiện chức năng nào trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ?
 •  A: Là nhà kinh doanh và nhà môi giới
 •  B: Là nhà đầu cơ và kinh doanh chênh lệch giá
 •  C: Tất cả các trả lời đều không đúng
 •  D: Tất cả các trả lời đều đúng
Câu 9: Lãi suất cho vay của NHTM do ai quyết định?
 •  A: Do NHTW quyết định
 •  B: Do từng NHTM quy định
 •  C: Do các NHTM cùng xây dựng.
 •  D: Do NHTM xây dựng trình NHTW quyết định
Câu 10: Ở các nước phát triển, ngân hàng thương mại có thể thực hiện những giao dịch kinhdoanh ngoại tệ nào?
 •  A: Giao dịch kỳ hạn, hoán đổi và giao dịch thương lai
 •  B: Giao dịch kỳ hạn, giao dịch tương lai và giao dịch quyền chọn
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A và B đều sai

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17- Test nghiệp vụ ngân hàng 17 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 17 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 17- Test nghiep vu ngan hang 17 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 17 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 17 online.