Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49- Test nghiệp vụ ngân hàng 49

Câu 1: Giao dịch nào trong số giao dịch liệt kê dưới đây không phải là quan hệ tín dụng?
 •  A: Anh A mua bảo hiểm của công ty Bảo Việt và Ngân hàng ACB bán cổ phiếu cho anh A
 •  B: Công ty A bán chịu sản phẩm cho công ty B và công ty A ứng trước tiền mua hàng cho công ty C
 •  C: Quan hệ giữa những người chơi hụi và quan hệ giữa chủ tiệm và khách hàng trong dịch vụ cầm đồ
 •  D: Công ty tài chính phát hành chứng chỉ tiền gửi
Câu 2: Hoạt động cấp tín dụng và cho vay giống nhau ở những điểm nào?
 •  A: Cả hai đều là quan hệ tín dụng
 •  B: Cả hai đều phải thu nợ cả gốc và lãi
 •  C: Cả hai đều đòi hỏi tài sản thế chấp
 •  D: Cả hai chỉ do ngân hàng thương mại thực hiện
Câu 3: Quy trình tín dụng do ngân hàng nào xây dựng?
 •  A: Quy trình tín dụng là những quy định do ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước cùng xây dựng.
 •  B: Quy trình tín dụng là trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định cho các ngân hàng thương mại
 •  C: Quy trình tín dụng là trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do các ngân hàng thương mại thống nhất xây dựng
 •  D: Quy trình tín dụng là trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do từng ngân hàng thương mại xây dựng.
Câu 4: Tại sao bên cạnh việc xem xét hồ sơ tín dụng, nhân viên tín dụng cần phải thực hiện phỏng vấn khách hàng để có thể quyết định cho khách hàng vay vốn hay không?
 •  A: Vì khách hàng không bao giờ nộp hồ sơ đầy đủ cả
 •  B: Vì phỏng vấn khách hàng giúp nhân viên tín dụng điều tra xem khách hàng có nợ quá hạn hay không để ghi thêm vào hồ sơ tín dụng
 •  C: Vì phỏng vấn khách hàng giúp nhân viên có thể kiểm tra tính chân thực và thu thập thêm thông tin cần thiết khác.
 •  D: Vì phỏng vấn khách hàng giúp nhân viên tín dụng biết được khách hàng có tài sản thế chấp hay không
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là phát biểu chính xác nhất về bảo đảm tín dụng?
 •  A: Bảo đảm tín dụng là việc TCTD áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rui ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay
 •  B: Bảo đảm tín dụng là việc một tổ chức tài chính nào đứng ra bảo lãnh tín dụng cho tổ chức khác.
 •  C: Bảo đảm tín dụng tức là đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay của một tổ chức tín dụng
 •  D: Bảo đảm tín dụng là khách hàng đem tài sản thế chấp để làm đảm bảo nợ vay
Câu 6: Ở các nước phát triển, ngân hàng thương mại có thể thực hiện những giao dịch kinhdoanh ngoại tệ nào?
 •  A: Giao dịch kỳ hạn, hoán đổi và giao dịch thương lai
 •  B: Giao dịch kỳ hạn, giao dịch tương lai và giao dịch quyền chọn
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A và B đều sai
Câu 7: Lãi suất cho vay của NHTM do ai quyết định?
 •  A: Do NHTW quyết định
 •  B: Do NHTM xây dựng trình NHTW quyết định
 •  C: Do các NHTM cùng xây dựng
 •  D: Do từng NHTM quy định
Câu 8: Lãi suất tái cấp vốn do ai quy định?
 •  A: Do khách hàng cùng với NHTM xác định
 •  B: Do NHTM quy định
 •  C: Do các NHTM cùng quy định
 •  D: Do NHTW quy định
Câu 9: Lãi suất chiết khấu các giấy tờ có giá của khách hàng (không phải là của TCTD) do ai quy định?
 •  A: Do NHTW quy định
 •  B: Do từng NHTM quy định
 •  C: Do các NHTM cùng xác định
 •  D: Do các NHTM xây dựng trình NHTW phê duyệt
Câu 10: Ngân hàng thương mại có thể thực hiện chức năng nào trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ?
 •  A: Là nhà kinh doanh và nhà môi giới
 •  B: Là nhà đầu cơ và kinh doanh chênh lệch giá
 •  C: Tất cả các trả lời đều đúng
 •  D: Tất cả các trả lời đều không đúng

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49- Test nghiệp vụ ngân hàng 49 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 49 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 49- Test nghiep vu ngan hang 49 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 49 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 49 online.