Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1- Test môn quản trị văn phòng 1

Câu 1: Quản trị văn phòng là gi?
 •  A: Là việc hoạch định các hoạt động xử lý thông tin
 •  B: Là tổ chức các hoạt động cho văn phòng
 •  C: Là kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
 •  D: Là việc hoạt định,tổ chức ,phối hợp,kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin
Câu 2: Quản trị văn phòng có bao nhiêu chức năng?
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 3: Chức năng nào sau đây là chức năng của quản trị văn phòng ?
 •  A: Tham mưu,tổng hợp
 •  B: Tổ chức thực hiện công việc văn phòng
 •  C: Đại diện
 •  D: Hậu cần
Câu 4: Chức năng tham mưu tổng hợp là?
 •  A: Tổng hợp xử lý ,cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan tổ chức
 •  B: Tổ chức việc quản lý sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài sản của cơ quan tổ chức ,m
 •  C: Đảm bảo cơ sở vật chất,phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan ,tổ chức
 •  D: Là đầu mối giao tiếp của cơ quan ,tổ chức
Câu 5: chức năng nào sau đây là chức năng hậu cần ?
 •  A: Tổng hợp ,xử lý và thông tin về hoạt động của cơ quan ,tổ chức
 •  B: Tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp giải quyết và xử lý
 •  C: Tổ hức việc quản lý,sử dụng các khoản kinh phí ,quản lý tài sản của cơ quan tổ chức
 •  D: Là chức năng đầu mối giao tiếp của cơ quan tổ chức
Câu 6: chức năng nào sau đây là chức năng đại diện?
 •  A: Chức năng nào sau đây là chức năng đại diện?
 •  B: Theo dõi đôn đốc các đơn vị bộ phận
 •  C: Tổ chúc hội họp
 •  D: Là đầu mối giao tiếp của cơ quan,tổ chức
Câu 7: Xử lý công văn đến theo thứ tự
 •  A: Phân loại,mở,vào sổ,trình duyệt ,phân phối ,chuyển
 •  B: Mở,phân phối,đóng dấu,vào sổ,trình duyệt,chuyển ,phân phối
 •  C: Đóng dấu ,mở,phân phối,vào sổ,trình duyệt,chuyển,phân phối
 •  D: Phân loại,mở,đóng dấu,vào sổ, trình duyệt, chuyển ,phân phối
Câu 8: Xử lý công văn đến theo thứ tự
 •  A: Phân loại,mở,vào sổ,trình duyệt ,phân phối ,chuyển
 •  B: Phân loại,mở,đóng dấu,vào sổ, trình duyệt, chuyển ,phân phối
 •  C: Mở,phân phối,đóng dấu,vào sổ,trình duyệt,chuyển ,phân phối
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 9: Thông tin gồm có :
 •  A: Thông tin vĩ mô
 •  B: Thông tin vi mô
 •  C: Thông tin sơ cấp và thứ cấp
 •  D: thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài
Câu 10: vai trò của thông tin?
 •  A: Tạo cho nhà quản trị có một cái nhìn bao quát hơn
 •  B: Giúp nhà quản trị tuyển dụng tốt
 •  C: Công cụ quan trọng của nhà quản trị
 •  D: Giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ về sp hơn

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1

Bài Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1- Test môn quản trị văn phòng 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị văn phòng 1 online. Trac nghiem mon quan tri van phong 1- Test mon quan tri van phong 1 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri van phong 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri van phong 1 online.