Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10- Test nghệ thuật lãnh đạo 10

Câu 1: Một trong những phong cách của nhà lãnh đạo là?
 •  A: Độc đoán
 •  B: Dân chủ
 •  C: Tự do
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 2: Theo Kotter, lãnh đạo là………..
 •  A: Thích ứng với sự thay đổi
 •  B: Ngăn cản sự thay đổi
 •  C: Tìm kiếm sự thay đổi
 •  D: Thích ứng với sự phức tạp
Câu 3: “ Lãnh đạo là sự ảnh hưởng mang tính tương tác, được thể hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể” Khái niệm trên của tác giả?
 •  A: Janda
 •  B: Tannenbaum, Weschler & Masarik
 •  C: Jacobs
 •  D: Rauch & Bahling
Câu 4: Trách nhiệm nào sau đây là trách nhiệm số 1 của nhà lãnh đạo?
 •  A: Trách nhiệm với nhóm
 •  B: Trách nhiệm với công việc
 •  C: Trách nhiệm với mọi người trong nhóm
 •  D: Trách nhiệm với chính bản thân nhà lãnh đạo
Câu 5: “Nghệ thuật lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:
 •  A: Hemphill & Coons
 •  B: Janda
 •  C: Jacobs
 •  D: Katz & Kahn
Câu 6: Quyền lực cá nhân không được thể hiện qua:
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự trung thành
 •  C: Sự lơi cuốn, hấp dẫn
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 7: Một trong các kỹ năng quản trị là:
 •  A: Kỹ năng quan hệ
 •  B: Kỹ năng quyết đoán
 •  C: kỹ năng thích ứng
 •  D: Kỹ năng tự tin
Câu 8: “Người lãnh đạo mới về chất là người thách thức những người dưới quyền lực thực hiện những nhiệm vụ không được quy định” là theo quan điểm của ai:
 •  A: Burns
 •  B: Bass
 •  C: Conger&Kanungo
 •  D: Kurt
Câu 9: Các nhân tố xác định hiệu quả nhóm:
 •  A: Quy mô và thành phần của nhóm
 •  B: Sự khác biệt về địa vị
 •  C: Sự vững chắc của nhóm
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 10: Các chiến lược ảnh hưởng bao gồm:
 •  A: Chiến lược thân thiện
 •  B: Chiến lược mặc cả

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10- Test nghệ thuật lãnh đạo 10 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 10 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 10- Test nghe thuat lanh dao 10 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 10 online.