Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1- Test quản trị nguồn nhân lực 1

Câu 1: Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu:
 •  A: Sử dụng hợp lý lao động
 •  B: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức
 •  C: Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển
 •  D: A, B, C đều đúng
Câu 2: Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhu cầu về nhân sự của tổ chức trong tương lai?
 •  A: Hội nhập
 •  B: Hoạch định
 •  C: Quan hệ lao động
 •  D: Khen thưởng
Câu 3: Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhân viên thích ứng đượcvới tổ chức
 •  A: Đào tạo
 •  B: Phát triển
 •  C: Hội nhập
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm:
 •  A: Trả lương và kích thích, động viên
 •  B: Hoạch định và tuyển dụng
 •  C: Đào tạo và huấn luyện
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Quản trị con người là trách nhiệm của
 •  A: Cán bộ quản lý các cấp
 •  B: Phòng nhân sự
 •  C: A và B
 •  D: A hoặc B
Câu 6: Yếu tố nào dưới đây không có trong bảng mô tả công việc
 •  A: Chức danh công việc
 •  B: Nhiệm vụ cần làm
 •  C: Tiêu chuẩn thực hiện công việc
 •  D: Trình độ của người thực hiện công việc
Câu 7: Nếu muốn thông tin thu nhập để phân tích công việc không bị sai lệch hoặcmang ý muốn chủ quan, cần sử dụng phương pháp:
 •  A: Phỏng vấn
 •  B: Phiếu điều tra
 •  C: Quan sát
 •  D: Phối hợp cả 3 phương pháp
Câu 8: Những yêu cầu đặt ra cho người thực hiện công việc được liệt kê trong
 •  A: Bản mô tả công việc
 •  B: Quy trình tuyển dụng nhân viên
 •  C: Bản tiêu chuẩn nhân viên
 •  D: Nội quy lao động
Câu 9: Tìm câu sai trong số những câu dưới đây
 •  A: Bản mô tả công việc được suy ra từ bản tiêu chuẩn nhân viên
 •  B: Chiến lược nguồn nhân lực phải hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 •  C: Giảm biên chế không phải là biện pháp luôn luôn đúng khi dư thừa lao động
 •  D: Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ của phòng nhân sự và quản trị viên các cấp
Câu 10: Doanh nghiệp có thể giải quyết tình trạng dư thừa nhân lực bằng cách
 •  A: Thuê lao động từ đơn vị khác
 •  B: Tuyển dụng thêm
 •  C: Áp dụng chế độ làm việc bán thời gian
 •  D: A, B, C đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1

Bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1- Test quản trị nguồn nhân lực 1 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 1 online. Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 1- Test quan tri nguon nhan luc 1 . Bai thi Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 1 online.