Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11- Test quản trị dự án đầu tư 11

Câu 1: Chỉ tiêu “ Vốn tự có/ Tổng số nợ” trong phân tích độ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh:
 •  A: Hiệu quả sử dụng vốn
 •  B: Cơ cấu nguồn vốn
 •  C: Khả năng trả nợ
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Chỉ tiêu “Vốn tự có/ Vốn vay” trong phân tích độ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh:
 •  A: Khả năng trả nợ
 •  B: Hiệu quả sử dụng vốn
 •  C: Cơ cấu nguồn vốn
 •  D: Tất cả các câu trên đều sai
Câu 3: Tính toán chỉ tiêu ”Việc làm và thu nhập của người lao động” trong dự án khả thi, là nội dung của :
 •  A: Phân tích tổ chức quản lý và nhân sự
 •  B: Phân tích tài chính
 •  C: Phân tích kinh tế – xã hội
 •  D: Phân tích thị trường
Câu 4: Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và mội trường của dự án, có thể sử dụng các loại đơn vị tính toán sau đây :
 •  A: Tiền tệ
 •  B: Hiện vật
 •  C: Lao động
 •  D: Tất cả các câu đều đúng
Câu 5: Chỉ tiêu « Mức tạo ngoại tệ cho đất nước » được tính cho lọai dự án :
 •  A: Sản xuất sản phẩm để thay thế sản phẩm ngoại nhập
 •  B: Sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế cho nguyên liệu ngoại nhập
 •  C: Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu
 •  D: Sản xuất sản phẩm để bán trong nước
Câu 6: Cách dự báo bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, được tiến hành qua:
 •  A: 2 bước
 •  B: 3 bước
 •  C: 4 bước
 •  D: 5 bước
Câu 7: Hệ phương trình chuẩn tắc dùng trong dự báo: ∑y=na0+a1∑t ∑yt=a0∑t+a1∑t2 Được dùng để tính a0 và a1 của phương trình:
 •  A: Đường thẳng
 •  B: Parabol
 •  C: Hypecbol
 •  D: Logarit
Câu 8: Hệ phương trình chuẩn tắc dùng trong dự báo: ∑y=na0+a1∑t+a2 ∑t2 ∑yt=a0∑t+a1∑t2 +a2 ∑t3 ∑yt2 =a0∑t2 +a1∑t3 +a2 ∑t4 Được dùng để tính:
 •  A: y, yt và yt2 của phương trình Parabol
 •  B: a0, a1 và a2 của phương trình Parabol
 •  C: t, t2 , t3 và t4 của phương trình Parabol
 •  D: Tất cả câu trên
Câu 9: Khả năng chiếm lĩnh thị trường của dự án tính được :
 •  A: Bằng cách lấy công suất thiết kế của dự án chia cho thị trường mục tiêu
 •  B: Bằng cách lấy công suất lý thuyết của dự án chia cho thị trường mục tiêu
 •  C: Bằng cách lấy công suất thực tế của dự án chia cho thị trường mục tiêu
 •  D: Bằng cách lấy công suất hòa vốn của dự án chia cho thị trường mục tiêu
Câu 10: Chi phí nghiên cứu kỹ thuật thường chiếm :
 •  A: 60% kinh phí nghiên cứu khả thi
 •  B: 70% kinh phí nghiên cứu khả thi
 •  C: 80% kinh phí nghiên cứu khả thi
 •  D: 90% kinh phí nghiên cứu khả thi

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11

Bài Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11- Test quản trị dự án đầu tư 11 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư 11 online. Trac nghiem quan tri du an dau tu 11- Test quan tri du an dau tu 11 . Bai thi Trac nghiem quan tri du an dau tu 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri du an dau tu 11 online.