Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12- Test nghệ thuật lãnh đạo 12

Câu 1: Theo MaxWeber thuật ngữ “Charisma” có nghĩa là gì?
 •  A: Là một ảnh hưởng không dựa trên quyền lực vị trí hoặc truyền thống mà dựa trên nhận thức của người dưới quyền về người lãnh đạo là: người lãnh đạo được phú cho những phẩm chất đặc biệt
 •  B: Những phẩm chất có khả năng tạo ra nguồn cảm hứng, sức lôi cuốn, hấp dẫn huyền bí, siêu phàm,…
 •  C: Charisma chính là sự hấp dẫn, kết quả của những phẩm chất và những hành vi của nhà lãnh đạo
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Trong lãnh đạo và ra quyết định nhóm, có bao nhiêu dạng hành vi định hướng nhiệm vụ
 •  A: Tổ chức quá trình, làm rõ việc thông tin, tóm tắt+tổng kết, kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  B: Tổ chức quá trình, làm rõ thông tin, tóm tắt+tổng kết
 •  C: Tổ chức quá trình, khuyến khích sự thông tin, làm rõ việc thông tin, tóm tắt tổng kết, kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  D: Tổ chức quá trình, làm rõ việc thông tin, thực hiện quá trình, tóm tắt + tổng kết, kiểm nghiệm sự nhất trí
Câu 3: Theo G.A Yukl lãnh đạo mới về chất so với lãnh đạo hấp dẫn
 •  A: Có nghĩa rộng hơn lãnh đạo hấp dẫn
 •  B: Có nghĩa hẹp hơn lãnh đạo hấp dẫn
 •  C: Có nghĩa tương tự lãnh đạo hấp dẫn
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Theo quan điểm của House, người lãnh đạo là người lôi cuốn, hấp dẫn được xác định bởi bao nhiêu điểm
 •  A: 6
 •  B: 7
 •  C: 8
 •  D: 9
Câu 5: Các nhân tố xác định hiệu quả của quyết định nhóm bao gồm
 •  A: Quy mô và thành phần của nhóm, sự khác biệt về thành phần đơn vị
 •  B: Sự vững chắc của nhóm và tư duy nhóm, tính cách của các thành viên
 •  C: Môi trường làm việc hiện đại, chất lượng lãnh đạo
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 6: Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất?
 •  A: Người lãnh đạo không nhất thiết phải là nhà quản trị
 •  B: Người lãnh đạo trước hết phải là nhà quản trị
 •  C: Nhà quản trị có khi không phải là người lãnh đạo
 •  D: Câu a và c đúng
Câu 7: Hiệu quả lãnh đạo được đánh giá thông qua các yếu tố:
 •  A: Sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên nhằm đạt đến các mục tiêu của tổ chức
 •  B: Thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo
 •  C: Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát triển của tổ chức
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Giải thích cho những người dưới quyền về những điều mà người lãnh đạo mong đợi về họ thuộc dạng phong cách nào sau đây?
 •  A: Phong cách chỉ đạo
 •  B: Phong cách hỗ trợ
 •  C: Phong cách định hướng thành tựu
 •  D: Phong cách tham gia
Câu 9: Trong lãnh đạo ra quyết định nhóm thì hành vi định hướng nhiệm vụ không bao gồm dạng nào sau đây?
 •  A: Tổ chức quá trình
 •  B: Tóm tắt và tổng kết
 •  C: Khuyến khích sự thông tin
 •  D: Kiểm soát và điều hòa
Câu 10: Sự hoàn thiện từ từ, từ bước các kỹ năng, các phương pháp và các quá trình giúp cho tổ chức hiệu quả thể hiện qua
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi chuyển dạng
 •  C: Thay đổi căn bản về chất
 •  D: Cả a, b, c đều sai

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12- Test nghệ thuật lãnh đạo 12 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 12 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 12- Test nghe thuat lanh dao 12 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 12 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 12 online.