Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23- Test nghệ thuật lãnh đạo 23

Câu 1: Ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán
 •  A: Cho phép khai thác những sáng kiến, kinh nghiệm của những người dưới quyền, của tập thể
 •  B: Cho phép phát huy tối đa năng lực sánh tạo của người dưới quyền.
 •  C: Cho phép giải quyết một cách nhanh chóng các nhiệm vụ
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Thuyết “Đường dẫn tới mục tiêu” cho rằng người lãnh đạo có thể nâng cao đông cơ của người dưới quyền, bằng cách:
 •  A: Làm cho người dưới quyền nhận thức rõ các mục tiêu của công việc
 •  B: Gắn chặt các phần thưởng có ý nghĩa với việc đạt được mục tiêu
 •  C: Giải thích một cách rõ ràng, cách thức mà các mục tiêu và các phần thưởng mong đợi có thể đạt được
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Theo Paul Hershey vả Ken Blanchart, mức độ trưởng thành về công việc của những người bắt đầu nhiệt tình, là:
 •  A: Rất thấp
 •  B: Thấp
 •  C: Trung bình
 •  D: Cao
Câu 4: Theo Paul Hershey vả Ken Blanchart, người lãnh đạo nên có phong cách chỉ đạo đối với những người ở giai đoạn nào?
 •  A: Giai đoạn: người bắt đầu nhiệt tình
 •  B: Giai đoạn: người học việc vỡ mộng
 •  C: Giai đoạn: người tham gia miễn cưỡng
 •  D: Giai đoạn: người thực hiện tuyệt đỉnh
Câu 5: Theo Paul Hershey vả Ken Blanchart, người lãnh đạo nên có phong cách hỗ trợ đối với những người ở giai đoạn nào?
 •  A: Giai đoạn: người bắt đầu nhiệt tình
 •  B: Giai đoạn: người học việc vỡ mộng
 •  C: Giai đoạn: người tham gia miễn cưỡng
 •  D: Giai đoạn: người thực hiện tuyệt đỉnh
Câu 6: Dạng thay đổi nào sau đây thường xảy ra ở những công ty đang đình đốn, bế tắc?
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi căn bản về chất
 •  C: Thay đổi căn bản về lượng
 •  D: Thay đổi chuyển dạng
Câu 7: Những người theo thuyết “đường dẫn đến mục tiêu” đưa ra những phong cách lãnh đạo nào?
 •  A: Phong cách: chỉ đạo, hỗ trợ, tham gia, định hướng thành tựu
 •  B: Phong cách: chỉ đạo, kèm cặp, hỗ trợ, ủy quyền
 •  C: Phong cách: chỉ đạo, giám sát, điều hành, ra quyết định
 •  D: Phong cách: hỗ trợ, kèm cặp, điều hành, tham gia
Câu 8: Theo quan điểm của dòng thông tin, phong cách dân chủ được thông qua dòng thông tin mấy chiều?
 •  A: 1 chiều
 •  B: 2 chiều
 •  C: 3 chiều
 •  D: 4 chiều
Câu 9: Ưu điểm của phong cách độc đoán là gì?
 •  A: Nó cho phép khai thác những sáng kiến và kinh nghiệm của những người dưới quyền,của tập thể
 •  B: Nó cho phép phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền
 •  C: Nó cho phép giải quyết một cách nhanh chóng các nhiệm vụ
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 10: Các vai trò tương tác bao gồm?
 •  A: Vai trò: đại diện, phát ngôn, khởi sướng
 •  B: Vai trò: lãnh đạo, liên lạc, giám sát
 •  C: Vai trò: thương thảo, lãnh đạo, thông tin
 •  D: Vai trò: đại diện, lãnh đạo, liên lạc

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23- Test nghệ thuật lãnh đạo 23 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 23 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 23- Test nghe thuat lanh dao 23 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 23 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 23 online.