Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 14

Câu 1: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=5000 Để kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:
 •  A: 1412
 •  B: 1100
 •  C: 1071,4
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=5000
 •  A: 1190
 •  B: 2500
 •  C: 714,3
 •  D: Cả ba đều sai
Câu 3: Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = - 2 , khi giá của X tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không đổi ,thì lượng cầu của mặt hàng Y sẽ
 •  A: Tăng lên.
 •  B: Gỉam xuống
 •  C: Không thay đổi
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 4: Khi giá của Y tăng làm cho lượng cầu của X giảm trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Vậy 2 sản phẩm X và Y có mối quan hệ:
 •  A: Thay thế cho nhau.
 •  B: Độc lập với nhau.
 •  C: Bổ sung cho nhau.
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 5: Giải pháp can thiệp nào của Chính phủ đối với doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất
 •  A: Đánh thuế theo sản lượng.
 •  B: Quy định giá trần bằng với MR.
 •  C: Đánh thuế không theo sản lượng.
 •  D: Quy định giá trần bằng với giao điểm giữa đừơng cầu và đường MC.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng
 •  A: Hệ số góc của đường doanh thu biên gấp đôi hệ số góc của đường cầu
 •  B: Chính phủ đánh thuế lợi tức đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn sẽ làm cho giá và sản lượng không đổi
 •  C: Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn tại đó P = MC
 •  D: Đường tổng doanh thu của độc quyền hoàn toàn là một hàm bậc 2
Câu 7: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=5000
 •  A: 50.481,3
 •  B: 25.000
 •  C: 8.6050
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 8: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; TC=5000
 •  A: Nếu tăng lên 14% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 10%
 •  B: Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%
 •  C: Nếu tăng lên 10% về chi phí sản xuất thì sản lượng sẽ tăng lên 14%
 •  D: Cả a và b
Câu 9: Gỉa sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:Qd = - 2P + 80, và lượng cung nông sản trong mùa vụ là 50 sp.Nếu chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanh thu của họ trong mùa vụ này là:
 •  A: 850
 •  B: 750
 •  C: 950
 •  D: Không có câu nào đúng
Câu 10: Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau. Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với các mức sản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250
 •  A: Q = 10 và Q = 14
 •  B: Q = 10 và Q = 12
 •  C: Q = 12 và Q = 14
 •  D: Không có câu nào đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 14 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 14 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 14- Test ve kinh te vi mo va vi mo 14 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 14 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 14 online.