Trắc nghiệm luật kinh tế 1- Test luật kinh tế 1

Câu 1: Có bao nhiêu lọai hình công ty?
 •  A: Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
 •  B: Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
 •  C: Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty
 •  D: Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN
Câu 2: Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN
 •  A: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
 •  B: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
 •  C: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại
 •  D: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại
Câu 3: Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê:
 •  A: 7 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 20 ngày
 •  D: 30 ngày
Câu 4: Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: Tùy ý
Câu 5: Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:
 •  A: Cty TNHH
 •  B: Cty hợp danh
 •  C: Cty cổ phần
 •  D: DNTN
Câu 6: Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi
 •  A: Đăng kí kinh doanh
 •  B: Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 •  C: Khi nộp đơn xin thành lập Cty
 •  D: a,b,c đều sai
Câu 7: Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV) :
 •  A: TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
 •  B: TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
 •  C: TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì được
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 8: Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
 •  A: Cty cổ phần
 •  B: Cty hợp
 •  C: DNTN
 •  D: Cả 3 câu đều sai.
Câu 9: Vốn điều lệ là gì?
 •  A: Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh
 •  B: Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào
 •  C: Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty
 •  D: b và c đúng
Câu 10: Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở :
 •  A: Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp
 •  B: Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DN
 •  C: Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 1

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 1- Test luật kinh tế 1 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 1 online. Trac nghiem luat kinh te 1- Test luat kinh te 1 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 1 online.