Trắc nghiệm luật kinh tế 3- Test luật kinh tế 3

Câu 1: Điều lệ công ty là:
 •  A: Bảng cam kết về việc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luật
 •  B: Bảng cam kết của tất cả các thành viên về việc thành lập tổ chức,quản lí và hoạt động của công ty
 •  C: Bảng cam kết giữa các thành viên của DN trong việc chia tỉ lệ lợi nhuận
 •  D: Bảng cam kết đối với khách hàng
Câu 2: Tư cách chấm dứt thành viên của DN trong các trường hợp nào?
 •  A: Thành viên đã chuyển nhượng hết vốn góp của mình cho người khác
 •  B: Thành viên chết
 •  C: Khi điều lệ DN qui định
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Số lượng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
 •  A: Tối thiểu là 2
 •  B: Không giới hạn
 •  C: Tối thiểu là 2,tối đa là 50
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 4: Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp khi : (trong Cty TNHH 2 thành viên)
 •  A: Số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
 •  B: Số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn điều lệ
 •  C: Số phiếu đại diện ít nhất 48.75% tổng số vốn điều lệ
 •  D: Cả a và c đều đúng
Câu 5: Theo quyết định của Hội Đồng thành viên trong Cty TNHH 2 thành viên trở lên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức nào sau đây:
 •  A: Tăng vốn góp của thành viên,tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
 •  B: Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 6: Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn:
 •  A: Cty TNHH
 •  B: DNTN
 •  C: Nhóm Cty
 •  D: Cty hợp danh
Câu 7: Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ(nếu thay đổi phải thay đổi loại hình công ty):
 •  A: Cty TNHH 1 thành viên
 •  B: Cty TNHH 2 thành viên
 •  C: Cty hợp danh
 •  D: DNTN
Câu 8: Cty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty :
 •  A: 2 thành viên
 •  B: 3 thành viên
 •  C: 4 thành viên
 •  D: 5 thành viên
Câu 9: Cty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên
 •  A: 2 thành viên
 •  B: 3 thành viên
 •  C: 4 thành viên
 •  D: 5 thành viên
Câu 10: Trong Cty cổ phần,các cổ đông sáng lập phải đăng kí ít nhất:
 •  A: 10% tổng số cổ phần phổ thông
 •  B: 20% tổng số cổ phần phổ thông
 •  C: 30% tổng số cổ phần phổ thông
 •  D: 50% tổng số cổ phần phổ thông

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 3

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 3- Test luật kinh tế 3 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 3 online. Trac nghiem luat kinh te 3- Test luat kinh te 3 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 3 online.