Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3- Test luật kinh tế - phần công ty 3

Câu 1: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân khi
 •  A: Đăng kí kinh doanh
 •  B: Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 •  C: Khi nộp đơn xin thành lập Công ty
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên tối đa là bao nhiêu?
 •  A: 40
 •  B: 50
 •  C: 60
 •  D: 70
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về việc mua lại cổ phần là sai?
 •  A: Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.
 •  B: Công ty mua lại cổ phần của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 •  C: Công ty thanh toán cổ phần trái quy định thì tất cả thành viên hđqt phải hoàn trả cho công ty số tiền đó, trường hợp không hoàn trả được thì tất cả thành viên hđqt phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số tiền, tài sản chưa hoàn trả được.
 •  D: Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phiếu được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
Câu 4: Nhiệm kỳ của giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần không quá 5 năm, với số nhiệm kỳ là:
 •  A: 1 nhiệm kỳ
 •  B: 3 nhiệm kỳ
 •  C: 5 nhiệm kỳ
 •  D: Không hạn chế
Câu 5: Mỗi công ty chỉ có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu:
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: Tùy ý
Câu 6: Thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần:
 •  A: Phải là cổ đông của công ty cổ phần
 •  B: Không nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần
 •  C: Phải có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời với thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc
 •  D: Cả B & C đều đúng
Câu 7: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty một thành viên trong trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền
 •  A: Chủ tịch công ty , giám đốc hoặc tổng giám đốc , hoặc kiểm soát viên
 •  B: Hội đồng quản trị , giám đốc , hoặc tổng giám đốc , kiểm soát viên
 •  C: Hội đồng thành viên , giám đốc hoặc tổng giám đốc , kiểm sóat viên
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 8: Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình tổ chức nào không cần có giám đốc:
 •  A: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân
 •  C: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  D: Công ty hợp danh
Câu 9: Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên việc được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên
 •  A: Sau khi đã bán được hơn một nửa phần vốn góp của mình cho các thành viên trong công ty
 •  B: Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết
 •  C: Có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác mà không phải là thành viên của công ty
 •  D: Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết
Câu 10: Trong công ty cổ phần, cổ đông nào có quyền tham gia quản lý công ty
 •  A: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông
 •  B: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết
 •  C: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
 •  D: Cả A & C

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3- Test luật kinh tế - phần công ty 3 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 3 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 3- Test luat kinh te - phan cong ty 3 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 3 online.