Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1- Test luật kinh tế - phần công ty 1

Câu 1: Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
 •  A: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi
 •  B: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
 •  C: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
 •  D: Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại
Câu 2: Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: DNTN
 •  D: Cả 3 câu đều sai
Câu 3: Các hành vi nào là bị cấm đối với DN:
 •  A: Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
 •  B: Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
 •  C: Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh
 •  D: Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
Câu 4: Tư cách chấm dứt thành viên của DN trong các trường hợp nào?
 •  A: Thành viên đã chuyển nhượng hết vốn góp của mình cho người khác
 •  B: Thành viên chết
 •  C: Khi điều lệ DN qui định
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ(nếu thay đổi phải thay đổi loại hình công ty):
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  B: Công ty TNHH 2 thành viên
 •  C: Công ty hợp danh
 •  D: DNTN
Câu 6: Công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Công ty,chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua
 •  A: 1/2 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  B: 3/4 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  C: 4/5 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  D: 100% số thành viên dự họp chấp nhận
Câu 7: Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:
 •  A: Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh
 •  B: Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn
 •  C: Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí kết hợp đồng
 •  D: Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật
Câu 8: Những loại hình DN nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau
 •  A: Công Ty TNHH và Công ty cổ phần
 •  B: Công Ty TNHH và Công ty hợp danh
 •  C: Công ty hợp danh và Công Ty cổ phần
 •  D: Công ty hợp danh và nhóm Công ty
Câu 9: Công ty không được phát hành trái phiếu trong trường hợp sau đây:
 •  A: Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 1 năm liên tiếp trước đó.
 •  B: Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 2 năm liên tiếp trước đó.
 •  C: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 3 năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành.
 •  D: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 4 năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về công ty là sai?
 •  A: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác
 •  B: Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
 •  C: Muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm phần vốn góp của các thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.
 •  D: Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1- Test luật kinh tế - phần công ty 1 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 1 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 1- Test luat kinh te - phan cong ty 1 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 1 online.