Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5- Test luật Kinh tế - phần phá sản 5

Câu 1: Theo luật phá sản năm 2004, thời hạn để doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ khiếu nại, kháng nghị về quyết định tuyên bố phá sản là
 •  A: 5 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
 •  B: 10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
 •  C: 20 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
 •  D: 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
Câu 2: Khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ dẫn đến:
 •  A: Chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp.
 •  B: Vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong trường hơp đổi quyền sở hữu.
 •  C: Cả hai đều sai
 •  D: Cả hai đều đúng
Câu 3: Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục :
 •  A: Tư pháp
 •  B: Hành chính
 •  C: Dân sự
 •  D: Hình sự
Câu 4: Doanh nghiệp dược coi là lâm vào tình trạng phá sản khi :
 •  A: Doanh nghiệp mất hoàn toàn khả năng thanh toán tổng các khoản nợ quá hạn khi chủ nợ yêu cầu.
 •  B: Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu.
 •  C: Tổng giá trị các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số các khoảng nợ đến hạn.
 •  D: Cả b và c
Câu 5: Chọn câu đúng nhất về PHÁ SẢN :
 •  A: Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của doanh nghiệp
 •  B: Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên đã bị phá sản
 •  C: Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh nghiệp yêu cầu tiến hành
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 6: Đối tượng nào có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiêp :
 •  A: Chủ nợ có đảm bảo
 •  B: Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn
 •  C: Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
 •  D: Cả B và C
Câu 7: Luật phá sản hiện hành bắt đầu có hiệu lực từ khi nào :
 •  A: 25/10/2005
 •  B: 15/06/2004
 •  C: 25/10/2004
 •  D: 15/06/2005
Câu 8: Thẩm quyền giải quyết việc phá sản :
 •  A: HTX chỉ được mở thủ tục phá sản tại toà án cấp huyện, nơi mà HTX ĐKKD tại cơ quan cấp huyện đó.
 •  B: Doanh nghiệp có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh hoặc cấp huyện, nơi mà doanh nghiệp ĐKKD tại cơ quan cấp tỉnh hoặc cấp huyện đó.
 •  C: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 •  D: Cả A và C
Câu 9: Tối đa bao nhiêu ngày kể từ khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, toà án phải quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản :
 •  A: 15 ngày
 •  B: 30 ngày
 •  C: 45 ngày
 •  D: 60 ngày
Câu 10: Thủ tục tiến hành phá sản gồm :
 •  A: Thủ tục tư pháp
 •  B: Thủ tục hành chính
 •  C: Cả A và B đều sai
 •  D: Cả A và B đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5- Test luật Kinh tế - phần phá sản 5 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 5 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 5- Test luat Kinh te - phan pha san 5 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 5 online.