Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11- Test luật kinh tế - phần công ty 11

Câu 1: Nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài hoặc người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì việc đăng kí thay đổi được thực hiện khi phần góp vốn của các cổ d0ông nước ngoài không vượt quá:
 •  A: 30% vốn điều lệ
 •  B: 50% vốn điều lệ
 •  C: 70% vốn điều lệ
 •  D: 75% vốn điều lệ
Câu 2: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trong trường hợp:dieu165ldn
 •  A: Không đăng kí mã số thuế trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 •  B: Không hoạt động trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc cứng nhận thay đổi trụ sở chính.
 •  C: Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm liên tục mà không báo cáo cơ quan đăng kí kinh doanh
 •  D: Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên tiếp.
Câu 3: Công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng _______?_______, nhằm tiến hành để đạt mục tiêu chung.
 •  A: Một hợp đồng hay văn bản
 •  B: Một sự kiện pháp lý
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A, Bđều sai
Câu 4: Điểm khác nhau giữa việc chia công ty và tách công ty:
 •  A: Chia công ty chỉ áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn, tách công ty áp dụng cho cả công ty cổ phần.
 •  B: Khi chia công ty phải chia thành các công ty cùng loại. Tách công ty có thể tách thành các công ty khác loại.
 •  C: Chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại. Tách công ty thì công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại.
 •  D: Cả A, B đều đúng
Câu 5: Cơ quan nào có quyết định cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?
 •  A: Hội đồng thành viên
 •  B: Ban kiểm soát
 •  C: Hội đồng quản trị
 •  D: Cả ba câu trên đều sai
Câu 6: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê?
 •  A: 25 ngày
 •  B: 7 ngày
 •  C: 20 ngày
 •  D: 40 ngày
Câu 7: Thời hạn cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết là bao nhiêu ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 •  A: 15 ngày
 •  B: 30 ngày
 •  C: 60 ngày
 •  D: 90 ngày
Câu 8: Công ty được cấp giấy chứng nhận thì cần có đủ những điều kiện sau.Chọn đáp án sai
 •  A: Ngành nghề đăng ký kinh doanh đúng qui định
 •  B: Tên doanh nghiệp đặt đúng qui định
 •  C: Thông tin thân nhân của ngưới đại diện pháp luật
 •  D: Thành viên đăng ký kinh doanh
Câu 9: Các trường hợp giải thể công ty
 •  A: Kết thúc thời hạn hợp đồng đã gi trong điều lệ công ty
 •  B: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo qui định PL trong 6 tháng liên tục
 •  C: Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 •  D: Tất cả đều có thể
Câu 10: Những tổ chức, cá nhân được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là:
 •  A: Cơ quan nhà nước sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi cho cơ quan mình.
 •  B: Người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý vốn góp của nhà nước trong các doanh nghiệp khác.
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A và B đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11- Test luật kinh tế - phần công ty 11 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 11 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 11- Test luat kinh te - phan cong ty 11 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 11 online.