Trắc nghiệm luật kinh tế 6- Test luật kinh tế 6

Câu 1: Thời hạn đăng kí đầu tư là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng kí đầu tư hợp lệ:
 •  A: 15 ngày
 •  B: 20 ngày
 •  C: 25 ngày
 •  D: 30 ngày
Câu 2: Trong trường hợp chuyển nhượng vốn có phát sinh lợi nhuận thì bên chuyển nhượng không phải nộp thuế thu nhập theo qui định của pháp luật về thuế
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 3: Nhà đầu tư sau khi dã quyế t toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau. Thời gian chuyển lỗ không được quá:
 •  A: 3 năm
 •  B: 5 năm
 •  C: 6 năm
 •  D: Tùy thuộc vào con số lỗ của nhà đầu tư
Câu 4: Dự án có qui mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 5: Trong trường hợp cần thiết, thời gian thẩm tra có thể kéo dài không quá:
 •  A: 45 ngày
 •  B: 50 ngày
 •  C: 60 ngày
 •  D: 80 ngày
Câu 6: Luật đầu tư ban hành ngày29/11/2005 của nước ta có hiệu lực kể t ừ ngày
 •  A: 1/7/2006
 •  B: 29/11/2005
 •  C: 1/1/2006
 •  D: 2/5/2006
Câu 7: Luật đầu tư 29/11/2005 quy định đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư trên lãnh thổ việ t nam như sau:
 •  A: Chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 2005 trên tinh thần không phân biệt nhà đầu tư trong nướ c hay nhà đầu tư nước ngoài.
 •  B: Chịu sự điều chỉ nh của luật đầu tư 2005 có phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà tư nước ngoài.
 •  C: Nhà đầu tư việt nam chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 29/11/2005, nhà đầu tư nước ngoài chịu sự điề u chỉnh củ a luật đầu tư quốc tế.
 •  D: Nhà đầu tư việ t nam chị u sự điề u chỉ nh củ a luật đầu tư 29/11/2005. nhà đầu tư nước ngoài không chị u sự ảnh hưởng củ a luật đầu tư trên.
Câu 8: Khái niệm đầu tư theo luật đầu tư 29/11/2005:
 •  A: là hành động của nNhà đầu tưđưa tiền cho một công ty hay một tổ chức tài chính nhằm mục đích sinh lợi
 •  B: Là hành động của nhà đầu tư đưa tài sản của minh cho một tổ chức, cá nhân hay công ty nhằm mục đích sinh lợi.
 •  C: Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản tiến hành đầu tư sinh lợi.
 •  D: Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt độ ng đầu tư theo quy đị nh của pháp luật.
Câu 9: Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
 •  A: Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Còn đầu tư gián tiếp thì không tham gia quản lý hoạt động đầu tư
 •  B: Đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng như đầu tư trực tiếp
 •  C: Cả a và b đều đúng.
 •  D: Cả a và b đều sai.
Câu 10: Khi dự án đầu tư liên quan tới việc sử dụng đất. trong trường hợp đặc biệt thì thời hạn sử dụng đất tối đa của dự án đầu tư là:
 •  A: 50 năm.
 •  B: 60 năm.
 •  C: 70 năm.
 •  D: 65 năm

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 6

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 6- Test luật kinh tế 6 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 6 online. Trac nghiem luat kinh te 6- Test luat kinh te 6 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 6 online.