Trắc nghiệm luật kinh tế 4- Test luật kinh tế 4

Câu 1: Trong các DN sau đây,loại hình DN nào không được thuê giám đốc:
 •  A: Cty TNHH 1 thành viên
 •  B: Cty TNHH 2 thành viên
 •  C: Cty hợp danh
 •  D: DN tư nhân
Câu 2: Những loại hình DN nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau
 •  A: CTy TNHH và Cty cổ phần
 •  B: CTy TNHH và Cty hợp danh
 •  C: Cty hợp danh và CTy cổ phần
 •  D: Cty hợp danh và nhóm Cty
Câu 3: Đối với CTy TNHH 1 thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên do
 •  A: Chủ sở hửu Cty chỉ định
 •  B: Hội đồng thành viên chỉ định
 •  C: Ban kiểm soát chỉ định
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 4: Cty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Cty,chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua:
 •  A: 1/2 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  B: 3/4 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  C: 4/5 số thành viên dự họp chấp nhận
 •  D: 100% số thành viên dự họp chấp nhận
Câu 5: Kiểm soát viên của Cty TNHH 1 thành viên có số lượng tử:
 •  A: 1-3 thành viên
 •  B: 2-4 thành viên
 •  C: 3-6 thành viên
 •  D: 5 10 thành viên
Câu 6: CTy TNHH 2 thành viên có thể có bao nhiêu thành viên
 •  A: 2 30 thành viên
 •  B: 2 40 thành viên
 •  C: 2 45 thành viên
 •  D: 2 50 thành viên
Câu 7: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên tối đa là bao nhiêu?
 •  A: 40
 •  B: 50
 •  C: 60
 •  D: 70
Câu 8: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo điều 41 khoản 2 thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên .?. vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do công ty quy định ( trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 41) có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền
 •  A: 25%
 •  B: 35%
 •  C: 5%
 •  D: 55%
Câu 9: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trên bao nhiêu thành viên mới thành lập Ban kiểm soát
 •  A: 10
 •  B: 11
 •  C: 12
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?
 •  A: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông.
 •  B: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát
 •  C: Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 •  D: Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 4

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 4- Test luật kinh tế 4 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 4 online. Trac nghiem luat kinh te 4- Test luat kinh te 4 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 4 online.