Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4- Test luật Kinh tế - phần phá sản 4

Câu 1: Vai trò của pháp luật phá sản là:
 •  A: Công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nợ và lợi ích hợp pháp của con nợ.
 •  B: Bảo vệ quyền lợi của nguời lao động
 •  C: Góp phần tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 2: Theo luật phá sản năm 2004, thủ tục phá sản là thủ tục:
 •  A: Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ
 •  B: Đòi nợ tập thể của các chủ nợ
 •  C: Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 3: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài:
 •  A: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
 •  B: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
 •  C: Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
 •  D: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
Câu 4: Theo luật phá sản năm 2004, doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án không được làm gì trong những điều sau:
 •  A: Thanh lý nợ không đảm bảo
 •  B: Chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có bảo m bằng tài sản của doanh nghiệp
 •  C: Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 •  D: Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 5: Theo luật phá sản 2004, thời hạn để tòa án quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp là:
 •  A: 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 •  B: 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 •  C: 40 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 •  D: Đáp án khác
Câu 6: Theo luật phá sản năm 2004, có mấy bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hơp tác xã:
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 7: Đối tượng nào dưới đây không có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
 •  A: Đại diện của người lao động hoặc đại diện từ công đoàn
 •  B: Chủ nợ đảm bảo
 •  C: Chủ sở hữu doanh ngiệp nhà nước
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Theo luật phá sản 2004, điều kiện để hội nghị chủ nợ hợp lệ là:
 •  A: Có hơn 1/2 số chủ nợ không đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không đảm bảo trở lên.
 •  B: Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia theo quy định.
 •  C: Có sự tham gia của tất cả chủ nợ.
 •  D: Cả A và B
Câu 9: Theo luật phá sản 2004, có mấy trường hợp tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 10: Theo luật phá sản 2004, đối tượng nào sau đây được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đầu tiên:
 •  A: Các khoản nợ của người lao động
 •  B: Chi phí phá sản
 •  C: Các khoản nợ không đảm bảo
 •  D: Đáp án khác

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4- Test luật Kinh tế - phần phá sản 4 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 4 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 4- Test luat Kinh te - phan pha san 4 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 4 online.