Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7- Test luật kinh tế - phần công ty 7

Câu 1: Các loại hình doanh nghiệp nào sau đây có thể chuyển đổi cho nhau:
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên
 •  B: Công ty cổ phần và công ty TNHH
 •  C: Công ty nhà nước và công ty TNHH 1 thành viên
 •  D: Cả A, B, C đúng
Câu 2: Loại hình công ty nào sau đây không được giảm vốn điều lệ.
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  B: Công ty TNHH 2 thành viên
 •  C: Công ty CP
 •  D: Công ty hợp danh
Câu 3: Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình nào không có tư cách pháp nhân:
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên trở lên
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân
 •  C: Công ty hợp danh
 •  D: Công ty cổ phần
Câu 4: Trong công ty Cổ Phần, câu nào là câu sai trong các câu sau:
 •  A: Không được rút vốn công ty đã góp bằng CPPT dưới mọi hình thức
 •  B: Cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng CPPT của mình cho các cổ đông sáng lập khác sau 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.
 •  C: Chỉ có cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ CPƯĐBQ
 •  D: Cổ đông sở hữu CPƯĐHL không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, để cử người vào HĐQT và BKS.
Câu 5: Chọn câu đúng nhất đối với công ty TNHH 1 thành viên :
 •  A: Người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt quá 30 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền cho người khác bằng văn bảng theo pháp luật.
 •  B: Đối với tổ chức thì nhiệm kì của hội đồng thành viên không qua 5 năm.
 •  C: Thành viên là tổ chức hay cá nhân đều được thuê giám đốc hoặc phó giám đốc.
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu cổ đông phải lập ban kiểm soát
 •  A: 10
 •  B: 11
 •  C: 12
 •  D: 13
Câu 7: Cổ đông sở hữu loại cổ phần nào thì quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 •  A: Cổ phần ưu đãi cổ tức
 •  B: Cổ phần ưu đãi biểu quyết
 •  C: Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 8: Điều kiện để doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
 •  A: Có tên riêng, có tài sản
 •  B: Có trụ sở giao dịch
 •  C: Có sự độc lập về tài chính
 •  D: A, B đều đúng
Câu 9: Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên họp ít
 •  A: 1tháng 1 lần
 •  B: 3 tháng 1 lần
 •  C: 6 tháng một lần
 •  D: 1 năm một lần
Câu 10: Chọn phát biểu đúng
 •  A: Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, cổ đông sang lập có quyền tự do chuyển đổi cổ phần của mình.
 •  B: Công ty cổ phần không cần bắt buộc có cổ phần phổ thông
 •  C: Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi.
 •  D: Cổ phần phổ thong có thể chuyển thành cổ phần ưu đãi.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7- Test luật kinh tế - phần công ty 7 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 7 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 7- Test luat kinh te - phan cong ty 7 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 7 online.