Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10- Test luật kinh tế - phần công ty 10

Câu 1: Loại cổ đông nào không được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác
 •  A: Cổ đông thông thường
 •  B: Cổ đông sở hữu
 •  C: A, B đều được
 •  D: A, B không được
Câu 2: Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng kí mua ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán
 •  A: 20
 •  B: 25
 •  C: 30
 •  D: 50
Câu 3: Số lượng tối đa trong hội đồng quản trị là
 •  A: 5
 •  B: 10
 •  C: 11
 •  D: 15
Câu 4: Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày
 •  A: 1/1/2006
 •  B: 1/7/2006
 •  C: 26/11/2005
 •  D: 29/11/2005
Câu 5: Vốn pháp định ở VN không quy định ở ngành nghề nào
 •  A: Chứng khóan
 •  B: Bào hiểm
 •  C: Kinh doanh vàng
 •  D: Kinh doanh bất động sản
Câu 6: Tư cách thành viên công ty hình thành khi:
 •  A: Góp vốn vào công ty
 •  B: Mua lại phần vốn từ thành viên công ty
 •  C: Hưởng thừa kế của người là thành viên công ty
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 7: Tư cách thành viên sẽ chấm dứt trong các trường hợp:
 •  A: Thành viên chết
 •  B: Khi điều lệ công ty quyết định khai trừ hoặc thu hồi tư cách thành viên
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 8: Tách công ty
 •  A: Áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần
 •  B: Công ty bị tách sẽ chấm dứt sự tồn tại
 •  C: Công ty bị tách sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ chưa thanh toán
 •  D: A & C đều đúng
Câu 9: Công ty đối vốn không phải là loại công ty có:
 •  A: Thành viên liên kết về vốn để kinh doanh
 •  B: Được công nhận có tư cách pháp nhân
 •  C: Có sự tách bạch về tài sản của công ty
 •  D: Các thành viên phải dùng tài sản riêng để trả nợ khi cần thiết
Câu 10: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở ?
 •  A: Bộ kế hoạch-đầu tư
 •  B: Sở kế hoạch-đầu tư
 •  C: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
 •  D: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10- Test luật kinh tế - phần công ty 10 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 10 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 10- Test luat kinh te - phan cong ty 10 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 10 online.