Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5- Test luật kinh tế - phần công ty 5

Câu 1: Công ty TNHH 1 thành viên: Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp?
 •  A: 100%
 •  B: Ít nhất là 1/2
 •  C: Ít nhất là 3/4
 •  D: Ít nhất là 2/3
Câu 2: Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh :
 •  A: Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu tư.
 •  B: Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
 •  C: Phòng tài chính kế toán thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
 •  D: Cả 3
Câu 3: Đối tượng nào sau đây không có tư cách trở thành thành viên của công ty :
 •  A: Chi tiền để mua tài sản cho công ty
 •  B: Góp vốn để thành lập công ty
 •  C: Mua phần góp vốn của thành viên công ty
 •  D: Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên công ty
Câu 4: Theo điều 17, Bộ luật tố tụng dân sự, bộ phận nào được quyền tham gia xét xử nhiều lần trong 1 vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
 •  A: Hội đồng thẩm phán toà àn nhân dân tối cao.
 •  B: UB thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh.
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 5: Hạng mục nào sau đây không thuộc thẩm quyền của hội thẩm nhân dân.
 •  A: Nghiên cứu hồ sơ trước khi mở phiên toà
 •  B: Báo cáo danh sách những người được triệu tập đến phiên toà
 •  C: Đề nghị chánh án toà án nhân dân, thẩm phán ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền
 •  D: Tham gia xét xử vụ án
Câu 6: Hình thức tổ chức nào sau đây được quyền phát hành trái phiếu :
 •  A: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 •  B: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 •  C: Công ty hợp danh.
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Đối với công ty hợp danh, thành viên nào chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản:
 •  A: Thành viên góp vốn
 •  B: Thành viên hợp danh
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A & B đều sai
Câu 8: Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần họp ít nhất :
 •  A: 1 lần 1 năm.
 •  B: 2 lần 1 năm.
 •  C: 3 lần 1 năm.
 •  D: 4 lần 1 năm.
Câu 9: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên có thể là:
 •  A: Tổ chức.
 •  B: Tổ chức và cá nhân khác nhau hoàn toàn
 •  C: Cá nhân.
 •  D: Tổ chức hay cá nhân đều giống nhau.
Câu 10: Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên với điều kiện nào thì bắt buột phải có ban kiểm soát(BKS):
 •  A: Số thành viên lớn hơn 5 người
 •  B: Số thành viên lớn hơn 10 người
 •  C: Số thành viên lớn hơn 15 người
 •  D: Số thành viên lớn hơn 20 người

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5- Test luật kinh tế - phần công ty 5 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 5 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 5- Test luat kinh te - phan cong ty 5 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 5 online.