Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4- Test luật kinh tế - phần công ty 4

Câu 1: Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV) :
 •  A: TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
 •  B: TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
 •  C: TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì được
 •  D: Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 2: Cty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên
 •  A: 2 thành viên
 •  B: 3 thành viên
 •  C: 4 thành viên
 •  D: 5 thành viên
Câu 3: Cổ đông sở hữu từ ... tổng số cổ phiếu trở lên phải được đăng ký với cơ quan đkkd có thẩm quyền trong thời hạn ... làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.
 •  A: 5% - 7 ngày
 •  B: 10%- 15 ngày
 •  C: 15%- 7 ngày
 •  D: 20%- 15 ngày
Câu 4: Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết?
 •  A: 45%
 •  B: 50%
 •  C: 51%
 •  D: 75%
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
 •  A: Thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN.
 •  B: Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
 •  C: Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty.
 •  D: Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.
Câu 6: Chọn câu sai
 •  A: Công ty đối nhân là một loại hình công ty kinh doanh mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ, quen biết, tin cậy lẫn nhau.
 •  B: Các thành viên của công ty đối nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.
 •  C: Các thành viên của công ty đối vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ.
 •  D: Công ty đối nhân luôn được công nhận là pháp nhận.
Câu 7: Loại công ty nào bắt buộc tất cả các thành viên phải có chứng chỉ hành nghề :
 •  A: Công ty TNHH 1&2 thành viên
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty cổ phần
 •  D: B & C đúng
Câu 8: Sau khi toà án ra quyết định công nhận phiên hoà giảI thành ,người khởi kiện có quyền kháng nghị theo thủ tục nào sau đây.
 •  A: Thủ tục phúc thẩm.
 •  B: Theo thủ tục giám đốc thẩm
 •  C: Thủ tục tái thẩm
 •  D: Không có quyền kháng nghị.
Câu 9: Hồ sơ đăng kí kinh doanh như thế nào được coi là hợp lệ:
 •  A: Có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của luật Doanh nghiệp.
 •  B: Các giấy tờ có ND được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 •  C: Phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
 •  D: A & B đúng
Câu 10: Trong công ty hợp danh , phát biểu nào sau nay không đúng :
 •  A: Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm cả giám đốc và tổng giám đốc .
 •  B: Các thành viên hợp danh có quyền đại diện trước pháp luật và tổ chức điều hành họat động của công ty .
 •  C: Được phát hành chứng khoán
 •  D: Các thành viên hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề .

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4- Test luật kinh tế - phần công ty 4 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 4 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 4- Test luat kinh te - phan cong ty 4 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 4 online.