Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng- Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong

Câu 1: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
 •  A: Hợp đồng có đền bù
 •  B: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
 •  C: Hợp đồng trao đổi tài sản
 •  D: Hợp đồng gửi giữ
Câu 2: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
 •  A: Giao kết & hợp tác
 •  B: Giao kết & thiện chí
 •  C: Xác lập & hợp tác
 •  D: Ký kết & thiện chí
Câu 3: Hợp đồng KT là
 •  A: Sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch
 •  B: Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
 •  C: Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
 •  D: A, B, C đều đúng
Câu 4: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
 •  A: Hợp đồng chính, phụ
 •  B: Hợp đồng đền bù không đền bù
 •  C: Hợp đồng song vụ, đơn vụ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể
 •  A: Hợp đồng đại lý
 •  B: Hợp đồng tín dụng
 •  C: Hợp đồng mua bán
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 6: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là
 •  A: Tự do giao kết hợp đồng
 •  B: Không trái pháp luật và đạo đức xã hội
 •  C: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng
 •  D: A, B,C đều đúng
Câu 7: Các loại hợp đồng được quy định trong
 •  A: Luật doanh nghiệp
 •  B: Luật đầu tư
 •  C: Luật thương mại
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại
 •  A: Hợp đồng mua bán nhà
 •  B: Hợp đồng trao đổi tài sản
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không có đáp án nào đúng.
Câu 9: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi
 •  A: Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
 •  B: Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận
 •  C: Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Người tổ chức đấu giá là ai?
 •  A: Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá
 •  B: Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật
 •  C: Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá
 •  D: Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng

Bài Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng- Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong . Bài thi Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệp pháp luật đại cương - hợp đồng online. Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong- Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong . Bai thi Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong mien phi. Lam bai test Trac nghiep phap luat dai cuong - hop dong online.