Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5- Test luật kinh tế phần hợp đồng 5

Câu 1: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
 •  A: Tài sản đang còn tranh chấp
 •  B: Tài sản đi thuê,đi mượn
 •  C: Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 2: Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự?
 •  A: 9
 •  B: 10
 •  C: 11
 •  D: 12
Câu 3: ”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lự c từ thời đ iểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005?
 •  A: Điều 406
 •  B: Điều 405
 •  C: Điều 404
 •  D: Điều 403
Câu 4: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
 •  A: Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
 •  B: Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
 •  C: Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
 •  D: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 5: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
 •  A: Hợp đồng mua bán nhà
 •  B: Hợp đồng trao đổi tài sản
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không có đáp án nào đúng
Câu 6: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”.Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
 •  A: Điều 24
 •  B: Điều 25
 •  C: Điều 26
 •  D: Điều 27
Câu 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng:
 •  A: Lời nói
 •  B: Văn bản
 •  C: Được xác lập bằng hành vi cụ thể
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 8: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm:
 •  A: Tên và địa ch ỉ của các bên,hàng hóa đại lý
 •  B: Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
 •  C: Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 9: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
 •  A: 40 ngày
 •  B: 50 ngày
 •  C: 60 ngày
 •  D: 70 ngày
Câu 10: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:
 •  A: Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
 •  B: Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia
 •  C: Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.
 •  D: a, b, c đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5- Test luật kinh tế phần hợp đồng 5 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 5 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 5- Test luat kinh te phan hop dong 5 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 5 online.