Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8- Test luật kinh tế - phần công ty 8

Câu 1: Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế được kí kết giữa các bên sau đây :
 •  A: Cá nhân và pháp nhân
 •  B: Pháp nhân và pháp nhân
 •  C: Pháp nhân và cá nhân có đăng kí kinh doanh
 •  D: A, B đúng
Câu 2: Doanh nghiệp nào không được thuê giám đốc
 •  A: Công ty tư nhân
 •  B: Công ty nhà nước
 •  C: Công ty hợp danh
 •  D: Công ty TNHH 1thành viên
Câu 3: Chọn phát biểu đúng:
 •  A: Chủ sở hữu công ty hợp danh phải có ít nhất 3 thành viên trở lên và được gọi là thành viên hợp danh.
 •  B: Chủ sở hữu công ty hợp danh được goi là thành viên góp vốn.
 •  C: Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
 •  D: Thành viên góp vốn phải là cá nhân.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng, đối với công ty cổ phần
 •  A: Hội đồng quản trị bắt buộc phải có 10 thành viên trở lên
 •  B: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát không quá 5 năm
 •  C: Giám đốc hay tổng giám đốc bắt buộc phải là cổ đông
 •  D: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có biểu quyết
Câu 5: Tìm phát biểu sai, trong công ty trách nhiệm hữu hạn:
 •  A: Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ đuợc là cá nhân
 •  B: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân không có kiểm soát viên
 •  C: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức, phải có kiểm soát viên và có số luợng từ 1- 3 người
 •  D: Việc sửa đổi công ty, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng vốn điều lệ công ty phải đuợc ít nhất ¾ số thành viên chấp thuận
Câu 6: Phát biểu nào sai về tên trùng và tên gây nhầm lẫn:
 •  A: Tên bằng tiếng Việt củ doanh nghiệp yêu cầu đăng kí được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng kí.
 •  B: Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng kí trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng kí.
 •  C: Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng kí khác với tên của doamh mghiệp đã đăng kí bởi số tự nhiên, số thứ tự or các chữ cái tiếng Việt (A, B, C …)ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.
 •  D: Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng kí chỉ kác tên của doanh nghiệp đã đăng kí bởi kí hiệu “&”.
Câu 7: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên kèm theo thông báo gửi đến phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh theo mẫu MTB-4, khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty phải có thêm bản sao hợp lệ
 •  A: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
 •  B: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh .
 •  C: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung thay dổi ngành nghề kinh doanh.
 •  D: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh.
Câu 8: Số lượng cổ đông tối đa của công ty cổ phần là
 •  A: 10
 •  B: 50
 •  C: 100
 •  D: Không giới hạn
Câu 9: Giám đốc hay tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệm kì không quá
 •  A: 3
 •  B: 5
 •  C: 7
 •  D: Không giới hạn
Câu 10: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được phép
 •  A: Tăng
 •  B: Giảm
 •  C: Tăng hoặc giảm
 •  D: Không tăng hay giảm

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8- Test luật kinh tế - phần công ty 8 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 8 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 8- Test luat kinh te - phan cong ty 8 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 8 online.