Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9- Test luật kinh tế - phần công ty 9

Câu 1: Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh:
 •  A: Điều lệ công ty.
 •  B: Sổ đỏ
 •  C: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 •  D: A và B
Câu 2: Theo luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty tư nhân
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Tìm phát biểu sai:
 •  A: Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
 •  B: Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.b. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 •  C: Thành viên góp vốn có quyền nhân danh công ty thực hiện kinh doanh cùng ngành
 •  D: Công ty hợp danh không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.
Câu 4: Cho các phát biểu sau: I. Đối với công ty hợp danh tất cả các thành viên hợp lại thành hội đồng thành viên II. Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền III. Trong công ty cổ phần, cổ đông có số luợng tối thiểu là 3 IV. Công ty hợp danh có quyền thuê người làm giám đốc V. Công ty cổ phần bắt buộc phải có ban kiểm soát
 •  A: I,II đúng, II,IV,V sai
 •  B: I,V đúng, III, IV,V sai
 •  C: I,III đúng, II,V sai
 •  D: III,IV đúng, I,II,V sai
Câu 5: Cuộc họp hội đồng quản trị đuợc tiến hành khi có bao nhiêu thành viên dự họp
 •  A: 1/2 tổng số thành viên trở lên
 •  B: 3/4 tổng số thành viên trở lên
 •  C: 4/3 tổng số thành viên trở lên
 •  D: Đầy đủ các thành viên
Câu 6: Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?
 •  A: Tất cả những cổ đỗng có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
 •  B: Tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
 •  C: Tất cả các cổ đông, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty.
 •  D: Tất cả các thành viên hợp danh, là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty
Câu 7: Theo pháp luật quy định, hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp tại:
 •  A: Ủy ban nhân dân cấp quận
 •  B: Cơ quan đăng ký kinh doanh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 •  C: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 •  D: Sở kế hoạch và đầu tư
Câu 8: Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là:
 •  A: Nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần
 •  B: Là cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần
 •  C: Không nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần
 •  D: Cả ba câu trên đều sai
Câu 9: Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:
 •  A: Số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật
 •  B: Theo yêu cầu của ban kiểm soát
 •  C: Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trong quyền của cổ đông
 •  D: Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết thúc
Câu 10: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi:
 •  A: Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
 •  B: Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận
 •  C: Được số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
 •  D: Cả ba câu trên đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9- Test luật kinh tế - phần công ty 9 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 9 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 9- Test luat kinh te - phan cong ty 9 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 9 online.