Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 10

Câu 1: Chọn câu sai:
 •  A: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng bằng cách đưa ra những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, số lượng,… và chịu sự ràng buộc pháp lý đối với bên được đề nghị.
 •  B: Tư cách của người đại diện theo pháp luật có thể chấm dứt trước hoặc sau khi pháp nhân đó chấm dứt hợp đồng.
 •  C: Có hai phương thức ký kết hợp đồng.
 •  D: Hợp đồng là sự thỏa thuận qua đó xác lập và tạo nên sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước.
Câu 2: Chọn câu đúng:
 •  A: Thời hạn cầm cố tài sản do pháp luật quy định.
 •  B: Cầm cố tài sản có thể có hiệu lực trước thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
 •  C: Việc cầm cố tài sản có thể bị hủy bỏ nếu được bên nhận cầm cố đồng ý.
 •  D: Cầm cố tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp).
Câu 3: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:
 •  A: 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
 •  B: 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
 •  C: 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.
 •  D: 2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.
Câu 4: Chọn câu đúng:
 •  A: Buộc thực hiện đúng hợp đồng không được gọi là chế tài trong thương mại.
 •  B: Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.
 •  C: Có ba phương thức kí kết hợp đồng.
 •  D: Cả B, C đều đúng.
Câu 5: Theo điều 2 của pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế thì hợp đồng nào sau đây được coi là Hợp đồng kinh tế
 •  A: Hợp đồng giữa pháp nhân và pháp nhân
 •  B: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau
 •  C: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân và giữa các hộ kinh tế cá thể
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Theo bộ luật dân sự 2005 thì tài sản dùng để thế chấp trong việc bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định là
 •  A: Bất động sản
 •  B: Hàng hóa
 •  C: Máy móc, thiết bị
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Trong hợp đồng nếu có sự thỏa thuận về việc phạt vi phạm, nếu một bên nào đó vi phạm hợp đồng thì mức phạt tối đa mà pháp luật quy định (tính theo giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm) là
 •  A: 6%
 •  B: 8%
 •  C: 10%
 •  D: 12%
Câu 8: Trong việc mua bán hàng hóa, người bán thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu một vật, một tài sản cho người mua và người mua phải trả một khoản tiền để nhận được tài sản đó. Tính chất có qua có lại về quyền lợi được hiểu dưới góc độ luật dân sự là
 •  A: Hợp đồng đền bù
 •  B: Hợp đồng đại lý
 •  C: Hợp đồng đấu giá
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 9: Chọn đáp án đúng nhát theo quy định về luật cầm cố tài sản
 •  A: Bên cầm cố phải giao tài sản cầm cố
 •  B: Bên cầm cố không phải giao tài sản cầm cố
 •  C: Bên cầm cố có thể giao hoặc không giao tài sản cầm cố nếu hai bên có thỏa thuận
 •  D: Bên cầm cố không phải giao tài sản cầm cố cho dù bên cho cầm cố có yêu cầu giao tài sản hay không
Câu 10: Tòa án nhân dân gồm các cấp
 •  A: Cấp huyện
 •  B: Cấp tỉnh
 •  C: Tối cao
 •  D: A, B, C đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 10 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 10 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 10- Test phap luat dai cuong - hop dong 10 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 10 online.