Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1- Test môn pháp luật đại cương 1

Câu 1: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là:
 •  A: Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
 •  B: Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
 •  C: Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
Câu 2: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:
 •  A: Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
 •  B: Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
 •  C: Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 3: Chủ quyền quốc gia là:
 •  A: Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
 •  B: Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại
 •  C: Quyền ban hành văn bản pháp luật.
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 4: Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:
 •  A: Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
 •  B: Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia
 •  C: Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ...... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là ............. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN 4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN 4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản - XHCN 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
 •  A: Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
 •  B: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
 •  C: Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 6: Nhà nước là:
 •  A: Một tổ chức xã hội có giai cấp
 •  B: Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia
 •  C: Một tổ chức xã hội có luật lệ
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 7: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở ............ khía cạnh; đó là ...................
 •  A: 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
 •  B: 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
 •  C: 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
 •  D: 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
Câu 8: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật Cả hai câu trên đều đúng Cả hai câu trên đều sai Câu 10: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
 •  A: Giả định, quy định, chế tài
 •  B: Chủ thể, khách thể.
 •  C: Mặt chủ quan, mặt khách quan.
 •  D: b và c.
Câu 9: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự:
 •  A: Phân quyền
 •  B: Phân công, phân nhiệm
 •  C: Phân công lao động
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Tập quán pháp là:
 •  A: Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật
 •  B: Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
 •  C: Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
 •  D: Cả a,b,c.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1- Test môn pháp luật đại cương 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 1 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 1- Test mon phap luat dai cuong 1 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 1 online.